دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1396، صفحه 1-72 

مقاله مروری

مروری بر خواص و ساختار البسه جراحی

صفحه 5-14

فرزانه مرادی؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ حسن مشروطه


مقاله پژوهشی

تولید میکرو صفحه های پلیمری با سامانه ریسندگی الکترو مرکزگریزی

صفحه 39-45

افسانه ولی پوری؛ سپیده فدایی؛ راضیه فرهادی؛ مهران افراشی؛ سید عبدالکریم حسینی


مطالعه تجربی تاثیر عوامل ساختاری کیسه خواب بر کارایی حفاظت گرمایی آن

صفحه 47-56

فاطمه قاضی نظام؛ ملیحه قنبری؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان


اثر موقعیت پل تار بر خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه تولیدی

صفحه 57-63

محمدحسن برومند؛ سیدعباس میرجلیلی؛ علی اصغر علمدار یزدی