دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1396 

مقاله مروری

مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

صفحه 43-66

وجیهه مظفری شمسی؛ پدرام پیوندی


مقاله پژوهشی

داربست های نانوالیافی ساخته شده به روش الکتروریسی برای بازسازی عروق آسیب دیده

صفحه 67-77

سحر جعفری؛ داود صادقی؛ مریم یوسف زاده؛ عاطفه سلوک