تولید میکرو صفحه های پلیمری با سامانه ریسندگی الکترو مرکزگریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، 83111-84156

چکیده

ذرات پلیمری در حوزه های مختلف علم نظیر شیمی، زیست شناسی و فیزیک کاربرد دارند و در پی آن نیاز به پوشش دهی سطوح مختلف به وسیله این ذرات برای دستیابی به فیلم نازک در بسیاری از کاربرد ها وجود دارد. روش های متعددی برای تولید میکروذرات تا کنون ارائه شده است. اما، اکثراً عیوبی از قبیل بازده محصور سازی کم یا دشواری در جداسازی ذرات از فاز آبی دارند. در این مطالعه، برای اولین بار سعی بر تولید میکروذرات صفحه ای و ایجاد فیلم نازک با روش ریسندگی الکترومرکزگریزی، به عنوان روشی مقرون به صرفه با سرعت تولید زیاد شده است. اثر عواملی نظیر غلظت، ولتاژ، نیروی مرکزگریز بر شکل و ابعاد میکرو صفحه های پلی کاپرولاکتون بررسی شد. در این راستا، از غلظت های 3و % 5وزنی از محلول پلی کاپرولاکتون در حلال دی کلرومتان استفاده شد. محلول ها با غلظت های متفاوت با استفاده از سامانه ریسندگی الکترومرکزگریزی تحت فرایند تولید میکرو صفحه ها قرار گرفتند. برای بررسی اثر ولتاژ و نیروی مرکزگریز بر قطر ذرات، ذرات پلی کاپرولاکتون با ولتاژهای 18،15و 21 kVو سرعت های چرخش1740و 3190 rpmتولید شدند. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت محلول پلیمری، با ثابت بودن ولتاژ و سرعت چرخش، قطر میکرو صفحه ها کاهش می یابد. همچنین، با ثابت نگه داشتن غلظت محلول و نیز سرعت چرخش سامانه ریسندگی، افزایش ولتاژ به کاهش قطر میکرو صفحه ها منجر شده است. همچنین، در غلظت و ولتاژ ثابت، قطر میکرو صفحه ها با افزایش سرعت چرخش و در نتیجه افزایش نیروی مرکزگریز، افزایش شایان توجهی می یابد. با کاهش غلظت محلول پلیمری، وجود قطره های پیرو افزایش می یابد که این پدیده به افزایش نایکنواختی قطر میکرو صفحه ها منجر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fabricating the Polymeric Micro-Platelets via Electro-Centrifuge Spinning System

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Valipouri 1
  • sepideh fadaie 2
  • Razieh Farhadi 2
  • Mehran Afrashi 2
  • Seyed Abdolkarim Hosseini 2
1 Isfahan University of Technology
2 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 83111-84156, Iran
چکیده [English]

The polymer particles have been used in various fields of chemistry, biology and physics applications and subsequently there is a need for coating of various substrates by these particles to achieve a thin film in many applications. So far, several methods have been proposed for the production of micro-particles; but these methods often suffered from limitations such as low enclosure efficiency or difficulty in separating particles from the aqueous phase. In this study, attempts have been made to produce micro platelet particles and create a thin film by electro-centrifuge spinning for the first time. Electro-centrifuge spinning is the cost-effective method with high production rate. Therefore, the effect of parameters such as concentration, voltage, centrifugal force has been investigated on the shape and size of the micro-platelet particles of poly (ε-caprolactone). In this regard, concentrations of 3 and 5 wt% of poly (ε-caprolactone) in dichloromethane were used. Solutions with different concentrations were subjected to electro-centrifuge spinning system to fabricate micro platelets. In order to investigate the effect of voltage and centrifugal force on the particle diameter, poly (ε-caprolactone) particles were produced at voltages of 15, 18 and 21 kV and rotational speeds of 1740 and 3190 rpm. The results showed that by increasing the concentration of polymer solution, under the constant voltage and rotational speed, the diameter of the micro platelets decreases. Also, by keeping constant the concentration of the solution and the rotational speed, increasing the voltage leads to a decrease in the diameter of the micro platelets. In addition, under the constant the concentration and the voltage, the diameter of the micro platelets increases with increasing rotational speed. Also, by decreasing the solution concentration, satellite droplets increase, which leads to an increase in the uniformity of the diameter of the micro-plates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro platelet particles
  • Thin film
  • coating
  • electrocentrifuge spinning
  • poly (ε-caprolactone)