ثبت امتیازضریب تاثیر 0.438 نشریه علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک در پایگاه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) در سال 1401

نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک در سامانه ارزیابی پایگاه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) موفق به کسب امتیاز 0.438 در سال 1401 شد.

در این بررسی با 3 شاخص موضوع سطح کلان 1- علوم پایه و مهندسی 2- هنر و علوم انسانی و 3- علوم اجتماعی و در 4 موضوع سطح میانی

شامل: 1- مهندسی با رتبه Q1، علم مواد با رتبه Q1، هنر Q1، علوم محیطی Q2 و علوم اجتماعی Q3 حائز رتبه شده است.

در لینک استنادی ضریب تاثیر https://jcr.isc.ac/main.aspx نشان از این دارد که این مجله دارای بالاترین رتبه ضریب تاثیر بین گروه های سطح کلان و میانی در علوم مهندسی در رنگ، پلیمر، نساجی، شیمی، مهندسی شیمی، محیط زیست، هنر، علوم اجتماعی  دارد. 

ضریب تاثیر ISC