دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1396 

مقاله پژوهشی

بررسی روش های مختلف تکمیل کالای خواب با عصاره طبیعی آرامش بخش گل یاسمن

صفحه 27-36

محبوبه خانی گوآبادی؛ زهرا مزروعی سبدانی؛ دکتر اکبر خدامی