مسائل طراحی در حوزه پوشاک کارکردی هوشمند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر معماری شهرسازی، دانشگاه آزاد نجف آباد، اصفهان

چکیده

پوشاک کارکردی در سالهای اخیر کاربردهای متنوع و نیازمندی های پیچیده‌ای یافته اند؛ چنان پیچیده که ماهیت آنها را از یک لباس معمولی به محصولی پوشیدنی مبدل کرده است. پوشاک کارکردی هوشمند به عنوان زیرمجموعه ای از لباسهای کارکردی هستند که با تکنولوژی های الکترونیکی، شیمیایی یا مکانیکی تقویت شده اند. مقاله حاضر سعى دارد تا نگرش به طراحی پوشاک کارکردی را از سطح یک نگرش فنى در دست متخصصان نساجی، به نوعى از فرآیند طراحى کاربر محور و شامل معیارهای طراحی براساس جنبه‌های انسانیِ، فرهنگی و اجتماعی زمینه بدل سازد. سوال این پژوهش کاربردی اینست که از دیدگاه مطالعات طراحی؛ چه مسائل طراحی برای پوشاک کارکردی هوشمند ظهور می‌کند؛ آیا میتوان موارد و مسائل طراحی مشترکی را برای آنها تعریف کرد. بدین منظور مطابق با روش توصیفی-تحلیلی و مرور نظام مند؛ ابتدا مفاهیم کاربردی این حوزه و انواع مختلف لباس‌های کارکردی بیان شده است. سپس با پیشفرض گرفتن نیازمندی‌های لباس‌های کارکردی(فیزیولوژیکی، بیومکانیکی، ارگونومیک، روانی)، بررسی تجارب طراحی و نتایج پروژه‌های درحال توسعه؛ مهمترین مسایل طراحی لباسهای هوشمند استخراج شده است. درنهایت چهار دسته کلی فرآیند طراحی، نیازهای کارکردی، پذیرش کاربر، مواد و تکنولوژی ساخت را به عنوان خروجی معرفی کرده که می‌تواند به عنوان چک لیستی در فازهای اولیه و به منظور استراتژی های مناسب طراحی و توسعه سایر پوشاک کارکردی نیز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design Issues in Smart Functional Clothing

نویسنده [English]

  • Azam Nemati
Art, Architecture and Urban Design Faculty, Islamic Azad University of Najafabad, Isfahan
چکیده [English]

In recent years, functional clothing have found a variety of application beside complex requirements and design criteria; which turns them into from apparel to somehow a wearable product. Functional smart clothing depicts an enhanced classification of this apparel equipped with new electronic, chemical or mechanical technologies. This paper aims to extend the functional clothing design from a technical perspective of textile specialist; to a kind of user-centered design process which including design criteria based on human-cultural-social context. The research objective is to investigate what design issues will emerge for smart functional clothing design, and are there any common criteria and requirements. Through analytical and systematic review point, the paper first describes the basic concepts; besides categorizes functional clothing. Afterwards by supposing functional clothing requirements (physiological, biomechanical, ergonomics, psychological) as hypothesis and as well as reviewing some under development projects, will deduct the main design issues. Paper’s result purpose four general categories of design issues (design process, functional needs, user acceptance, material and production) which treat as checklist for further design phases, utilize for design strategies and other functional clothing designs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Clothing
  • Smart Clothing
  • Apparel Design
  • Clothing Comfort
  • interaction with clothing
  • fashion