نمایه سازی نشریه علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک در وبسایت آکادمیا

نمایه سازی نشریه علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک در وبسایت آکادمیا

امروره مجلات علمی جهان سعی در فهرست بندی مقالات مجلات خود در شبکه های علمی مطرح را دارند.
 از این رو اعضای هیئت تحریریه مجله علم و صنعت نساجی و پوشاک تصمیم گرفتند در سایت آکادمیا ثبت نام کرده و مقالات منتشر شده را برای استفاده علاقه مندان بارگذاری نمایند.