مروری بر خواص و ساختار البسه جراحی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

3 عضو هیئت علمی

چکیده

در سال های اخیر استفاده از منسوجات پژشکی محافظ به دلیل پیشرفت در دانش و رشد آگاهی مردم افزایش چشمگیری داشته است. گان، واژه ای متداول برای لباس های محافظ است که جراحان و پرسنل اتاق عمل حین جراحی می پوشند. لباس جراحی باید افزون بر مقاومت در برابر نفوذ مایعات، دارای سطحی مناسب از گذردهی بخار آب و هوا باشد تا سبب کاهش راحتی شخص استفاده کننده نشود. همچنین لباس های جراحی نباید باعث ایجاد تنش گرمایی شوند. در این مقاله مروری، اطلاعاتی درباره مواد اولیه، انواع البسه جراحی، نیازمندی ها، دستورکار ها و روش های آزمون آن ها با توجه به مطالعات پیشین ارائه شده است. همچنین خواصی از قبیل خواص ضدباکتری، دفع آب و خون و راحتی البسه جراحی بررسی شده است. با توجه به نتایج، ویژگی مهارکنندگی مایعات و خون در لباس جراحی از ویژگی بسیار مهم این البسه است که تحت تأثیر عواملی از قبیل قطر الیاف، ساختار پارچه، وزن واحد سطح آن و نوع تکمیل است. همچنین، راحتی لباس جراحی از عواملی مانند افتایش و نفوذپذیری بخار آب اثرپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Properties and Structures of Surgical Gowns

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Moradi 1
  • Hasan Mashroteh 3
1 Department of Textile Engineering, Yazd University
3 Member of Faculty
چکیده [English]

In recent years, the use of protective medical textiles has been considerably raised due to the advances in the science and the increase of the people’s awareness. Gown is a common term used for the protective clothing worn by surgons and the healthcare staff during the operation.. In addition to being a barrier against liquids, surgical gowns should offer a suitable level of air and water vapor permeability in order not to adversely affect the comfort of the wearer. Moreover, surgical gowns should not cause thermal stress which may deteriorate the the performance of the staff and cause an undesirable effect on the operation process. In this review paper, some information on the raw materials, types of surgical gows, their requirements, standards and instructions and test methods, with reference to the previous research works are presented. According to the results, barrier properties of surgical gowns are of their most important properties which are affected by such parameters as fiber diameter, fabric structure, areal weight and type of finish. Moreover, comfort of the gown is also affected by parameters such as fabric drape and water vapor permeability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surgical gown
  • Properties
  • structure
  • Comfrot