مطالعه اثر ویژگی های مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم وآقا (مطالعه موردی: LC Wikiki استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

چکیده

امروزه ارزش نام تجاری در دنیای بازاریابی بر هیج کس پوشیده نیست، برند مشهور میتواند ارزشی بیش از ارزش معمول برای سازمان ایجاد کند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر ویژگی های مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم و آقا در فروشگاه های LC Wikiki استان مازندران انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. در فرایند پژوهش متغیرهای نتایج طرح برای ارزش ویژه برند ست خانم و آقا بررسی شده است. پس از آن، روش میدانی به کار گرفته شد و بر اساس داده های جمع آوری شده تجزیه و
تحلیل نهایی برای تأیید یا رد فرضیه های اصلی پژوهش، با استفاده از نرم افزارهای
SPSS22و LISREL8.54انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، فروشگاه های استان مازندران در بابلسر و کلارآباد درنظر گرفته شد. روش نمونه گیری به طور تصادفی طبقه بندی شده و نمونه آماری، بین 384نفر از مشتریان LC Wikikiاستان مازندران انجام شد. برای پایایی و اعتبار پرسش نامه از روش روایی محتوا و سازه به منظور تأیید اعتبار پرسش نامه و از آلفای کرونباخ برای تأیید پایایی پرسش نامه استفاده شد. روش تحلیل آماری داده ها، آمار توصیفی و استنباطی بود و از روش آزمون فرضیه ها معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، ویژگی های البسه
بر ارزش ویژه برند اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of Clothing related attributes on the brand equity of Men and woman (CASE STUDY: LC Wikiki of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • PEIMAN VALIPOUR
  • Fatemeh Aghajani
Faculty of Textile and Garment Engineering, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Today, the value of the brand is not neglected to anyone in the word of marketing. A famous brand can creat a credit beyond the usual one for an organization. The purpose of this study is to investigate the effect of clothing related attributes on the special value of the brand of men and woman in LC Wikiki stores of Mazandaran province. The method used in this research is descriptive correlational. The variables of the results of the project for the brand value of the men and women's set were examined in the research process. Than, the fied method was applied and based on the collected data, the final analysis was done to confirm or reject the main research hypotheses using LISREL8.54 and spss22 software. The statistical population of the study was stores of Mazandaran province located in babolsar and Kelarabad. The sampling method was stratified randomly and the sample was 384 LC Waikiki customers in Mazandaran province. The content validity method was used to validate the questionnaire and Cronbach's alpha method was used to confirm the reliability of the questionnaire. The method of statistical analysis of the data was descriptive and inferential statistics and the method of testing the hypothesis was the structural equation. Structural equation modeling was used in this study. The results of this research show that the brand features of the dress effect on the brand equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • brand equity
  • customer loyalty
  • fashion design
  • LC Wikiki