مطالعه اثر ویژگی های مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم وآقا (مطالعه موردی: LC Wikiki استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

چکیده

امروزه ارزش نام تجاری در دنیای بازاریابی بر هیج کس پوشیده نیست، برند مشهور میتواند ارزشی بیش از ارزش معمول برای سازمان ایجاد کند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر ویژگی های مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم و آقا در فروشگاه های LC Wikiki استان مازندران انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. در فرایند پژوهش متغیرهای نتایج طرح برای ارزش ویژه برند ست خانم و آقا بررسی شده است. پس از آن، روش میدانی به کار گرفته شد و بر اساس داده های جمع آوری شده تجزیه و
تحلیل نهایی برای تأیید یا رد فرضیه های اصلی پژوهش، با استفاده از نرم افزارهای
SPSS22و LISREL8.54انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، فروشگاه های استان مازندران در بابلسر و کلارآباد درنظر گرفته شد. روش نمونه گیری به طور تصادفی طبقه بندی شده و نمونه آماری، بین 384نفر از مشتریان LC Wikikiاستان مازندران انجام شد. برای پایایی و اعتبار پرسش نامه از روش روایی محتوا و سازه به منظور تأیید اعتبار پرسش نامه و از آلفای کرونباخ برای تأیید پایایی پرسش نامه استفاده شد. روش تحلیل آماری داده ها، آمار توصیفی و استنباطی بود و از روش آزمون فرضیه ها معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، ویژگی های البسه
بر ارزش ویژه برند اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of Clothing related attributes on the brand equity of Men and woman (CASE STUDY: LC Wikiki of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • PEIMAN VALIPOUR
  • Fatemeh Aghajani
Faculty of Textile and Garment Engineering, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Today, the value of the brand is not neglected to anyone in the word of marketing. A famous brand can creat a credit beyond the usual one for an organization. The purpose of this study is to investigate the effect of clothing related attributes on the special value of the brand of men and woman in LC Wikiki stores of Mazandaran province. The method used in this research is descriptive correlational. The variables of the results of the project for the brand value of the men and women's set were examined in the research process. Than, the fied method was applied and based on the collected data, the final analysis was done to confirm or reject the main research hypotheses using LISREL8.54 and spss22 software. The statistical population of the study was stores of Mazandaran province located in babolsar and Kelarabad. The sampling method was stratified randomly and the sample was 384 LC Waikiki customers in Mazandaran province. The content validity method was used to validate the questionnaire and Cronbach's alpha method was used to confirm the reliability of the questionnaire. The method of statistical analysis of the data was descriptive and inferential statistics and the method of testing the hypothesis was the structural equation. Structural equation modeling was used in this study. The results of this research show that the brand features of the dress effect on the brand equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • brand equity
  • customer loyalty
  • fashion design
  • LC Wikiki
1 سپهرنیا ز،. ارتباط ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری با عملکرد بازار برند، پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات، پایاننامه، دانشــگاه آزاد اســامی واحد تهران مرکزی،
دانشکده مدیریت و حسابداری، .1390
 :Analysis Behavior Consumer .,K.V Wells and .A.D Hantula 2.
 ,Routledge ,Choice ,Consumer to Approach Rational) A(
2013.
.3 اسداله ه،. حمیدی زاده م،. دری ب،. کریمی علویجه م،. توسعه مدل ارتباطی بین
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار: مطالعه موردی برندهای
لبنی در بازار تهران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 15و،16 ،76-52 .1388
2011. ,Marketing of Principles .,P Kotler and .G Armstrong 4.
 ,Behaviors Consumer and Branding Fashion .M.T Choi 5.
2014.
 and Wiley John ,)43 .Vol (branding and Brands .,R Clifton 6.
2009. ,Son
 New ,Leadership Brand ,Joachimsthaler .,A David Aaker 7.
2000. ,York
 fashion Luxury .,K Zephaniah and .,L Guofeng .,L Guoxin 8.
 lifestyle fashion ,value Perceived :China in consumers brand
2011. 65. .,Res Business .J ,pay to willingness and
.9 موسیخانی م،. حقیقی م،. ترکزاده س،. ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با
استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور )بانکهای خصوصی(،
مدیریت بازرگانی، ،4 .1391
 Interactive .J ,advertising internet toward attitudes s’user netinter of Survey .A Kanfer and .,S Shavitt .,E.A Schlosser 10.
1999. 3, 13, ,Marketing
 selected of examination An .,S Lee and .,N Donthu .,B Yoo 11.
2000. 2, 28, .,Sci .ketMar Academy .J ,equity brand and elements mix marketing
 brand based-customer Measuring .,M.J Hawley and .X Tong 12.
 in market sportswear the from evidence empirical :equity
2009. 4, 18, .,Manage Brand Product ,J ,China
 based-attendee of Reexamination .,J.K Back and .S.J Lee 13.
2010. 3, 31, .,Manage Tourism ,equity brand
 2000. 1, 48, .,Res Business .J ,replication A :uctprod purchase repeat ,common a for making decision sumercon on effect Awareness Brand .,B Sharp and .E McDonald 14.
1515هرندی ع،. سعادت‌یار ف،. فاطمی ز،. مدل‌سازی تأثیرات تصویرمطلوب از سازمان بر
مصرف‌کنندگان در بخش خدمات، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، ،13 .1393
1616هرندی ع،. تبیین نقش سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در یادگیری شــرکتهای
دانش بنیان، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، ،1 ،4 .1394
 Business .J ,scale equity brand based-consumer mensionalmultidi a validating and Developing .N Donthu and .B Yoo 17.
2001. 1, 52, .,Res
2003. 3, 12, .,Manage .Market? ueval create brands do How .,R.D Lehmann and .L.K Keller 18.
 6, 25, .,Sci .Market ,priorities future and findings searchRe :branding and Brands .,R.D Lehmann and .L.K Keller 19.
2006.
 .,K.M Hogg and .,S Askegaard .,G Bamossy .,M Solomon 20.
 2006. ,Hall ticePren ,Harlow ,Perspective European A-Behavior Consumer
 origin of country and equity brand of components of pactim the into study exploratory An .,A Sinha and .J.N Ashill 21.
 3, 5, ,Business Pacific-Asia .J ,intention purchase on effects
2004.
 3, 16, .,Manage Brand Product .J ,equity brand based-sumercon of source a as Family .E Martínez and .,E Fraj .,R Bravo 22.
2007.
2007. 2, 34, .,Res Tourism of Annals ,destination a for uityeq brand based-Customer .,WC Gartner and .M Konecnik 23.
 the Examining .,E Martínez and .,D.L Chernatony .,I Buil 24.
2013. 66. .,Res Business .J ,ationcre equity brand in promotions sales and advertising of role
2525رضازاده ب،. پرهیزگار م.م،. صبح رخشــان الف،. بررسی علل ترجیح برند پوشاک
ترکیه نسبت به برند ایرانی توسط مصرفکننده، پایاننامه، دولتی، دانشگاه پیام نور
)وزارت علوم، پژوهشات، و فناوری(، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، .1389
2626دربین م،. ناصحیفر و،. حقیقی کفاش م،. عوامل مؤثر بر تمایل به خرید محصوالت
خارجی در صنعت پوشــاک )پوشاک ترک در مقابل پوشــاک ایرانی(، پایاننامه
کارشناســی ارشد، وزارت علوم، پژوهشــات و فناوری ، دانشگاه عالمه طباطبایی،
.1394
2727طغرایی م.ت،. شریفی س،. رئیسی م،. شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصرف
برندهای خارجی در صنعت مد لباس )مورد مطالعه: شهر اصفهان(، فصلنامه علمی-
پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، شماره اول، شماره پیاپی،20 .1395
2828ســمیعی نصر م،. علوی م،. نجفی م،. بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب برند از جانب
مشتریان با استفاده از روش تحلیل عاملی، مجلة مدیریت بازاریابی.1390،
2929رادپور پ،. رحیمنیا ف،. علویان ح،. بررسی نقش تعدیلکنندگی جهتگیری مذهبی
در تأثیر اعتماد برند بر اعتبار برند و وفاداری مشــتریان، وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.1392،
3030حافظنیا م،. مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انســانی، تهران، انتشــارات
سمت، چاپ هشتم، .1382
3131بشــلیده ک،. روشهای پژوهــش و تحلیل آماری، مثالهای پژوهشــی با
SPSS و Amos، انتشارات دانشگاه شهید چمران، .1392
3232هومن ح،. استنباط آماری در پژوهش رفتاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی، تهران، .1384
33قاسمی و،. مدلسازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی باکاربرد، Amos
Graphics، تهران، جامعه شناسان، .1392
3434کالنتری خ،.کتابهای پردازش و تحلیل دادهها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی،
انتشارات فرهنگ سبز، .1388
3535صمدی م،. نورانی م،. فارســیزاده ح،. بررسیتأثیرتاکتیکهایبازاریابیارتباطیبر
رفتار خرید در فروشگاههای پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فصلنامه
پژوهشنامه بازرگانی، شماره ،53 .1388