دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 19، آذر 1396، صفحه 1-64 

مقاله پژوهشی

اثر فشار هوای جت و نوع نازل برداشت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های روتور- جت پنبه ای

صفحه 5-8

سعید شیخ زاده نجار؛ سید محمد عترتی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ بهناز خطیر


مقاله مروری

مروری بر روش های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری

صفحه 9-21

منا زینل پور یزدی؛ پدرام پیوندی


مقاله پژوهشی

منسوج پلی پروپیلن پوشش یافته با امولسیون لیپید- کربوکسی متیل سلولز- نانوذرات نقره به عنوان زخم پوش

صفحه 23-29

رامین خواجوی؛ نیلوفر رفیع زاده زعیم؛ زینب اصغرپور؛ محمد کریم رحیمی


طراحی نمایشگر لیف نوری در بافندگی حلقوی پودی

صفحه 31-36

علی اکبر مراتی؛ حسن حقیرزواره؛ زهرا خرم طوسی؛ خسرو معدنی پور