راهنمای نویسندگان

"" راهنمای تدوین مقالات فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک ""

راهنمای تدوین مقالات نشریه علوم و فناوری نساجی  

 

نسخه‌های زیر برای ارسال مقاله حتما باید توسط مسئول مکاتبات تکمیل و به همراه مقاله در سامانه ارسال شود.

 

 

- فرم تعارض منافع
- نامه به سردبیر 
- فرم حق واگذاری نشر مقاله (Copyright

توصیه:

1- کلیه مقالات برای ارزیابی و چاپ از طریق سامانه مجله به صورت فایل از طریق مسئول مکاتبات ارسال شود. 

 2- کلیه داوری و پذیرش از طریق سامانه انجام می شود. (از این رو لزوما نویسنده مقاله ( عهده دار مکاتبات) حتما باید در سامانه مجله ثبت نام و عضو شود.