اثر موقعیت پل تار بر خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای نساجی- پردیس دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی/ دانشگاه یزد

3 دانشگاه یزد

چکیده

درک شکل هندسی سطح مقطع نخ و پارچه برای تولید پارچه هایی با عملکرد مناسب ضروری است. تغییرات موقعیت پل تار (در جهت عمودی و افقی) روی خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه اثر می گذارد و سطح مقطع پارچه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش، 9نمونه پارچه تافته پلی استر- ویسکوز در موقعیت های مختلف پل تار تولید شد و شکل سطح مقطع نخ ها و خواص فیزیکی و مکانیکی آن ها از قبیل استحکام کششی، استحکام برشی، استحکام خمشی، استحکام چروک پذیری و نیز مقدار نفوذ پذیری آب و نفوذپذیری هوا
در آن ها بررسی شد. مشاهدات نشان داد، با بالارفتن پل تار نسبت به موقعیت صفر (موقعیت نرمال پل تار در ماشین بافندگی،) پارچه سفت تر و محکم تر می شود. همچنین، در تراکم پودی زیاد، شکل سطح مقطع نخ های تار فشرده تر می شود. استحکام های کششی، برشی و خمشی در جهت تار افزایش می یابد و از طرفی شفافیت و نفوذ پذیری آب و نفوذپذیری هوا کاهش می یابد. با عقب رفتن پل تار پارچه سفت تر می شود. شکل سطح مقطع نخ های تار از حالت دایره ای به بیضی، بیضی پهن و بیضی لاغر تغییر می کند. شکل سطح مقطع
نخ های پود نیز از حالت دایره ای به بیضی تغییر می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of the Backrest Roll Position on the Physical and Mechanical Properties of the Produced Fabric

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Boroomand 1
  • Seyed Abbas Mirjalili 2
  • Ali Asghar Alamdar Yazdi 3
1 Ph.D Student of Textile Engineering- Yazd University
2 Textile Eng. Dept., Faculty of Engineering Yazd University Yazd, Iran
3 Faculty memeber of Yazd University
چکیده [English]

Understanding the geometry of the cross section for the production of textile yarn and fabrics with good performance is essential. The shape and dimensions of the cross-section and changes in the structure of the yarn greatly in thickness, the hands, cover factor, polished determines the fabric. the Shed Type and effect of backrest position Influence on the Physical and Mechanical Properties of the Produced Fabric.
In this paper, 9 polyester-viscose fiber samples with different of backrest positions was produced and shaped cross-section and its physical and mechanical properties such as tensile strength, shear strength, flexural strength, shrinkage resistance flexibility, air permeability and water permeability were investigated.
In this paper it was found that the backrest position (towards the zero position and normal backrest position in weaving machine), the fabric becomes tight and thick. Manual density increases. Shaped cross-section is more compact warp yarns (weft yarns shaped cross-section does not change much). Tensile strength in the warp increases. Shear strength is high. Flexural strength in the warp increases. Covering factor high transparency and low water permeability and air. Go back backrest position (relative to the zero position and normal backrest position in weaving machine) fabric is more tightly. Shaped cross-section of the circular warp yarn oval, wide oval or elliptical Slim change. Shaped cross-section of the weft yarn is changed from circular to oval.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Backrest Position
  • Yarn Cross Section
  • physical properties
  • Mechanical properties
  • Yarn Structure Changes
.1 یزدانشناس م.ا،. عقبری ر،. خواص فیزیکی الیاف، دانشگاه آزاد یزد، .1381
 ,fabrics shirting cotton of behavior formability influencing etersparam yarn basic of Investigation .,A Kolhatkar and .G Kakad 2.
2012. ,Fashion and Textiles on Conference International
.3 علمدار یزدی ع.ا،. خواص الیاف، نخ و پارچه، انتشارات دانشگاه یزد، .1393
 .J ,geometry fabric woven of system general A .,J Hamilton 4.
 1964. 66-82, 7, .,Inst .Text
 Geometrical .,A Asgharianjeddi and .,A Merati .,S Afrashteh 5.
 .Ind ,fabric woven plain in section-cross yarn of parameters
2008. 126-131, 38, .,Res .Text .Fiber .J
2004. 1-23, ,leuven ,fabrics pylenepolypro/glass of Characterisation .,S Lomov and .T Stoilova 6.
2004. 339-342, 29, .,Res .Text .Fiber .J .Ind ,force up-beat and ercov fabric on settings loom of Effect .,M Bandara and .B Dauda 7.
 1014-1020, 79, .,J .Res .Text ,Fabric Woven Plain in SectionCross Yarn of Modeling .,M Soleimani .,B Ozgen .,R Gong 8.
2009.
 the of shapes sectional-Cross .,G Heppler .,A Yazdi Alamdar 9.
 248-262, 102, .,Inst .Text .J ,fabric woven gray cotton in yarn
2011.
 Research .,Q Meng and .,R Jijiang .,L Liang .,L Rangtong 10.
 morphological integration and shape section-cross yarn on
2012. 15-18, 3, .,Sci .Text .Chi ,fabric woven of model
 .,D Kremenakova and .,R Mishra .,J Militky .,B Behara. 11.
2012. 1-33, ,TechIn ,Properties and Geometry Fabrics Woven of Modeling
 .,M Hashim .,N MohdRadzuan .,M Shaari .,A Hani Azrin 12.
 fiber natural woven of Analysis .,M Mariatti and .,R Ahmad
 International ,handloom selfdesigned using prepared fabrics
2012. ,Research Engineering Mechanical on Conference
 Mechanical .,A Jeddi Asgharian and .M JamshidiAvanaki13.
 10, .,Fiber .Eng .J ,structures weave twill regular of behavior
2015. 115-127,
 Influence .,H Nosraty and .,E Haghighat .,H Shad Tashakori 14.
 denim of properties the on position roller backrest the of
2013. 60-66, 21, .,Eur .East .Text Fiber ,fabric