دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-56 
استحکام فشاری کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده

صفحه 11-16

زهرا طادی بنی؛ مجید صفر جوهری؛ محمدصالح احمدی


تولید کامپوزیت های نانوالیاف پلی آمید- نقره پوسته مغزی

صفحه 17-22

امیر بهرام قراگوزلو بهرامی؛ رامین خواجوی؛ لاله ملک نیا