دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-80 

مقاله مروری

مروری بر روش های ساخت و خواص نانوالیاف توخالی

صفحه 39-60

الهه تجری سراب؛ وحید متقی طلب


مقاله پژوهشی

شبیه سازی عددی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری و پودی با بافت تافته

صفحه 61-68

مسعود کشه فراهانی؛ عبدالرسول مقسم؛ سیده زهرا گوهری