تولید کامپوزیت های نانوالیاف پلی آمید- نقره پوسته مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب، گروه مهندسی نساجی

چکیده

در این پژوهش، نانو الیاف پلی آمیدی (نایلون 6) پوسته مغزی با پوسته غنی از نانوذرات نقره تولید شده است. هدف این پژوهش، دستیابی به الیاف با خواص ضد میکروبی یکسان حاوی مقادیر کمتر نانوذرات نقره و نیز بهبود خاصیت ضدمیکروبی بوده است. برای تولید این الیاف از دستگاه الکتروریسی دوجزئی هم محور استفاده شد. محلول ریسندگی پوسته و مغزی از حل کردن پلی آمید 6) کاپرولاکتام) در حلال فرمیک اسید یا مخلوط آن با استیک اسید و افزودن نانوذرات نقره به برخی نمونه ها تهیه شد. شکل شناسی نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مشاهده و خواص ضد باکتری آنها بر اساس آزمون استاندارد AATCC 100 معین شد. برای حصول اطمینان از وجود عنصر نقره در نمونه ها از آزمون EDAX استفاده شد. نتایج نشان داد، نانوالیاف پوسته مغزی حاوی مقدار یکسان نانوذرات نقره با موفقیت تولید شدند. نمونه های نانوالیاف پوسته مغزی با پوسته غنی از مواد ضد میکروب خواص ضد باکتری مشابهی در مقایسه با نانو الیاف با توزیع یکسان مواد ضدمیکروبی در پوسته و مغزی دارند. این اثر در برابر باکتری گرم (-) E. Coli و گرم (+) S. Aureus ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fabrication of Core-Shell Polyamide/Silver Nanofibers Composites

نویسندگان [English]

  • A. B. Gharagozloo Bahrami
  • R. Khajavi
  • L. Maleknia
Department of Textile Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Polyamide nanofibers (nylon 6) were fabricated as core-shell structures with enriched silver nanoparticles in their shells. The main purpose of this study was to produce nanofibers with reduced silver nanoparticles content while maintaining or enhancing their antibacterial effectiveness. The coaxial electrospinning was used to fabricate the nanofibers. The core-shell solutions consisted of polyamide (caprolactam) in formic acid or acetic acid and adding silver nanoparticles into the solutions. The morphology of samples was characterized by scanning electron microscope (SEM) and the AATCC100 standard test method was used to determine the antibacterial properties of the fibers. EDAX was used to test the presence of silver nanoparticles in the samples. Finally, the new fibers' antibacterial quality was tested on Gram (-) bacteria E.Coli and Gram (+) bacteria S. Aureus. The results showed that the core-shell nanofibers were successfully produced with uniform concentration of silver nanofibers in their shells and displayed the same degree of antibacterial activity as samples with uniform distribution of nanoparticles in both the core as well as the shell structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polyamide 6
  • antibacterial
  • core-shell nanofibers
  • Esherichia coli
  • Staphylococcus aureus