اثر متقابل دما و غلظت قلیا بر مرسریزه کردن پارچه پنبه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده فنی

چکیده

فرایند مرسریزه کردن سبب بهبود استحکام کششی، جذب رنگزا، فعالیت شیمیایی، ثبات ابعادی و جلای کالای پنبه ای می شود. در این پژوهش، برای بررسی اثر متقابل دما و غلظت سدیم هیدروکسید استفاده شده بر خواص پنبه، پارچه های پنبه ای خام در دماهای مختلف، بین 15 تا oC 90، در چند غلظت متفاوت از سدیم هیدروکسید در دو حالت تحت کشش و بدون کشش عمل آوری شدند. نمونه های پارچه پس از سفیدگری با رنگینه واکنش پذیر رنگرزی شدند. آثار عمل آوری با استفاده از روش های مختلف ارزیابی شد. آزمون Tegewa برای بررسی کمی آهار خارج شده از نمونه های مرسریزه شده در شرایط مختلف به کار گرفته شد. تغییرات ساختار سطح نمونه ها در شرایط و دماهای مختلف با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی مقایسه شد. همچنین، اثر عمل آوری با سدیم هیدروکسید در شرایط آزمایش شده بر مقدار جذب رنگزا در نمونه ها مطالعه شد. نتایج نشان می دهد، با افزایش دمای مرسریزه کردن مقدار آهار خارج شده از پارچه افزایش یافته و مقدار آهار خارج شده از پارچه در مرسریزه کردن بدون کشش در مقایسه با مرسریزه کردن تحت کشش بیشتر بوده است. همچنین مشخص شد، مقدار افزایش جذب رنگینه واکشش پذیر تحت تأثیر آثار متقابل دمای عمل آوری و غلظت قلیای مصرفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Interactive Parameters of Temperature and Alkali Concentration on Cotton Fabric Mercerization

نویسنده [English]

  • N. Samei
Department of Engineering, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran
چکیده [English]

Mercerization of cotton fabrics leads to improved tensile strength, dye absorption, chemical reactivity, dimensional stability and luster of the fabrics. Due to lack of sufficient information, in this research the interactive parameters such as temperature and alkali concentration were investigated on mercerization of cotton fabrics. Mercerizing was carried out under different temperatures, within temperature range of 15-90ºC and variable concentrations of sodium hydroxide in both slack state and under tension. After mercerization process the fabric samples were bleached and then dyed with a reactive dye. The effects of treatment were investigated using different test methods. Tegewa test was used to evaluate the quantity of removed starch from the samples mercerized under different conditions. The changes in the samples surface structure because of treatment conditions were compared using electron microscopy. In addition, alkali treatments were studied with respect to fabrics performance under tested conditions of dye adsorption of the samples. The results indicate that there is an increase in the amount of starch removal due to increases in mercerization temperature with more effective removal from non-tension slack-mercerized fabrics as compared with those of slack-mercerized fabrics under tension. The obtained results also revealed that the increase in dye uptake was related to joint effects of temperature and alkali concentration in mercerization process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • warm mercerization
  • Dye absorption
  • Tegewa test
  • Electron Microscopy