دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-65 

مقاله مروری

مروری بر عملکرد رشته‌سازها در الکتروریسی بدون سوزن

صفحه 29-46

ایمان اسماعیل زاده؛ وحید متقی طلب؛ اکبر خداپرست حقی