دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-68 

مقاله پژوهشی

بررسی جذب مواد رنگزای واکنش پذیر روی پارچه پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان

صفحه 3-8

پیمان ولی پور؛ مهناز السادات هاشمی؛ محمد رضا طوسی جمالی؛ احسان اکرامی


مقاله مروری

مروری بر ابرآبگریزی: خاصیتی ویژه در منسوجات

صفحه 23-38

زهرا مزروعی سبدانی؛ اکبر خدامی


مقاله پژوهشی

اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع شعاعی الیاف در سطح مقطع عرضی نخ پنبه - پلی استر

صفحه 39-46

علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم؛ مهیار سلیمانی اشرفی؛ پیمان ولی پور