دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-56 

مقاله پژوهشی

تاثیر عملیات هیدرولیز آنزیمی بر خواص فیزیکی پارچه پشمی

صفحه 3-8

مهدی صفی؛ احمد موسوی شوشتری؛ ناهید همتی نژاد