دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1391 
نوراکسایش پساب رنگینه‌های پراکنده با ساختارهای مختلف به کمک فرایند UV/H2O2

صفحه 167-173

نفیسه هدایتی؛ حمیده نجفی؛ محمد خواجه مهریزی؛ سید منصور بیدکی