بررسی تاثیر خصوصیات مکانکیی بر رفتار قالب پذیری پارچه فاستونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد/یزد،دانشگاه آزاداسلامی یزد،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی155- 89195

2 یزد،دانشگاه آزاداسلامی یزد،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی155- 89195

چکیده

در این تحقیق رفتار قالب پذیری پارچه های فاستونی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور هفت نمونه پارچه فاستونی پشم/پلی استر (% 55-45) با ساختار بافت متفاوت تهیه شد. خصوصیات مکانیکی نمونه ها نیز شامل مدول کششی (در جهت تار و پود و اریب)، مدول خمشی (در جهت تار و پود) و مدول برشی، اندازه گیری گردید. همچنین برای بررسی رفتار قالب پذیری، دستگاهی طراحی و ساخته شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که کلیه پارامترهای مکانیکی اندازه گیری شده تأثیر معناداری بر روی قالب پذیری دارند. با افزایش مدول کششی در جهت پود، قالب پذیری کاهش و با افزایش مدول کششی در جهت اریب، قالب پذیری در بعضی از نمونه ها افزایش یافت. همچنین مشاهده شد که با افزایش مدول خمشی، قالب پذیری کاهش می یابد. مدول برشی بر روی قالب پذیری تاثیرگذار است و با افزایش قالب پذیری، مدول برشی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Fabric Mechanical Properties on Worsted Fabric Moulding

نویسندگان [English]

  • B. Namiranian 1
  • V. Modarresi 2
1 Department of Textile Engineering, Azad Islamic University of Yazd, Yazd, Iran, P.O.Box: 89195/155
2 Department of Textile Engineering, Azad Islamic University of Yazd, Yazd, Iran, P.O.Box: 89195/155
چکیده [English]

Molding is one of the most important properties of textile fabrics. The ability of a fabric to be molded into 3D shapes is actually an important technical application in this study, worsted fabric with different structural parameters are provided and their moldability are assessed with a shear modulus, bending modulus and stretch modulus, and the results of shearing are obtained with analysis of image processing .a moldability tester is also developed in this research with the ability to measure the fabric moldability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molding
  • Sheer modules
  • Bending modules
  • Tensile modules