تاثیر عملیات هیدرولیز آنزیمی بر خواص فیزیکی پارچه پشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ/تهران،پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ،گروه پژوهشی فیزیک رنگ،صندوق پستی654-16765

2 عضو هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی4413 -15874

چکیده

در تحقیق حاضر، تاثیر زمان عملیات و غلظت آنزیم در هیدرولیز با آنزیم پروتئاز بر خواص فیزیکی پارچه پشمی بررسی شده است. اثرات هیدرولیز بر نمونه های عمل شده با اندازه گیری کاهش وزن، استحکام (در جهت تار)، جمع شدگی (سطحی)، ضخامت و طول خمشی به همراه تصاویر میکروسکوپ الکترونی پو یشی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد علی رغم کاهش معینی در وزن و استحکام، کنترل غلظت آنزیم در مقدار %3 و زمان عملیات 60 دقیقه به عنوان شرایط بهینه منجر به بهبود جمع شدگی، ضخامت و طول خمشی پارچه پشمی مورد استفاده می شود. به علاوه ضخامت پارچه به دلیل کنده شدن پرزهای سطحی در حین عملیات هیدرولیز آنزیمی، کاهش یافت. مقادیر به دست آمده برای طول خمشی، نشان دهنده زیر دست لطیف نمونه ها است. همچنین حذف فلس های موجود در سطح الیاف پشم منجر به کاهش درصد جمع شدگی منسوج گردید. اگرچه در غلظت های بالاتر آنزیم (بالای 3 درصد) شدت و میزان این تغییرات کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Enzymatic Hydrolysis on Physical Properties of Wool Fabric

نویسندگان [English]

  • M. Safi 1
  • A.M. Shushtari 2
  • N. Hemmati Nejad 2
1 Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology, Tehran, Iran, P.O.Box: 16765-654
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, P.O.Box:15874-4413
چکیده [English]

In the present work, the effect of treatment time and enzyme concentration in protease hydrolysis on the physical properties of wool fabric is studied. The hydrolysis effects on the treated samples are evaluated by measuring weight loss, tensile strength (along the warp), area shrinkage, thickness and bending length as well as scanning electronic microscope (SEM) images. The results showed that despite the specific reduction in weight and tensile strength, the control of enzyme concentration at 3 % and treatment duration at 60 min as the optimum condition of enzyme application gives the desirable quality of thickness, shrinkage and bending length of the used fabric. In addition, the thickness of hydrolyzed fabric was decreased due to the removal of fuzz from the surface. The obtained results for the bending length illustrated that a soft handle is achieved on samples. Besides, the percentage of shrinkage was decreased by the removal of some parts of wool scales. However, at higher enzyme concentrations (above 3 %) the changes were leveled off.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzymatic hydrolysis
  • Protease
  • wool
  • time
  • Enzyme Concentration
  • physical properties