دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 195-235 
تولید الیاف نشاسته به روش ترریسی در حمام انعقاد چرخشی

صفحه 201-207

سیده سمانه سربها؛ رامین خواجوی؛ امیرحسین برنج چی؛ سپهر پورآریان