بررسی تاثیر تثبیت حرارتی بر میزان تاب زندگی و خصوصیات کششی نخ های مغزی دار با رویه پنبه و مغزی پلی استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی83111 -84156

2 اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی83111 -84156

چکیده

نخ های مغزی دار را می توان با استفاده از سیستم ریسندگی رینگ، چرخانه ای، اصطکاکی و جت هوا تولید نمود؛ در این میان، ریسندگی رینگ قدیمی ترین روش تولید به شمار می آید. هدف از این تحقیق، بررسی فرآیند تثبیت حرارتی خشک و بخار اشباع نخ های مغزی دار با رویه پنبه و مغزی نخ فیلامنت پلی استر 70 دنیر کشیده شده بر روی میزان تاب زندگی و خصوصیات کششی است. در فرآیند تولید نخ های مغزی دار، کشیدگی اولبه اعمالی به جزء مغزی، در دو سطح 0 و 45 گرم و فاکتور تاب انگلیسی، در دو سطح 3/5 و 4/0 تغییر داده شد. دمای تثبیت خشک نیز در سه سطح 150 ،120 و 180 درجه سانتی گراد بود. در مجموع 16 نمونه متفاوت حاصل شد. آزمایش های تاب زندگی و خصوصیات کششی قبل و پس از فرآیند تثبیت بر روی نمونه ها انجام گرفت و در نهایت با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه،توکی و دانکن، اختلاف ببن نتابج از نظر آماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دهنده ی کاهش محسوس میزان تاب زندگی نخ ها پس از فرآیند تثبیت بود. نمونه های تثبیت شده با استفاده از بخار اشباع کمترین میزان تاب زندگی را در مقایسه با روش خشک در دماهای مختلف نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effect of Heat setting on Twist Liveliness and Tensile Properties of Cotton-Covered Polyester Core Spun Yarns

نویسندگان [English]

  • M. Shanbeh 1
  • M. Ranjbaran Aman 2
  • B. Adeli 2
  • Arash Ataeian 2
1 Isfahan University of Technology, Textile Engineering Department, Tehran, Iran, P.O.Box: 84156-83111
2 Isfahan University of Technology, Textile Engineering Department, Tehran, Iran, P.O.Box: 84156-83111
چکیده [English]

Core-spun yarns can be produced by ring, rotor, friction, and air-jet spinning systems. Production of core-spun yarns on ring spinning system is known as the oldest one. The aim of this study is to investigate the effect of dry and saturated steam heat setting on twist liveliness and tensile properties of core-spun yarns containing cotton fiber as sheath and 70 denier fully drawn multifilament polyester yarn as core part. Pre-tension of core part was changed in two levels i.e. 0 and 45g and English twist factor was also varied in 3.5 and 4.0. On the other hand, 120, 150, and 180°C were selected as dry heat setting temperature. Totally, 16 different samples were tested. The twist liveliness and tensile tests were carried out on samples before and after heat setting process and then obtained results were evaluated statistically using one-way analysis of variance, Tukey and Duncan tests. The dominant reduction of twist liveliness after heat setting was observed and the samples treated with saturated steam heat setting have the lowest values of twist liveliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core-spun yarns
  • tensile properties
  • twist liveliness
  • dry heat setting
  • saturated heat setting