شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در صنعت نساجی

نویسنده

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک/وزارت صنعت،معدن و تجارت

چکیده

امروزه تکنولوژی یک سلاح اصلی رقـابت بین شرکت ها می بـاشد. بـه طوری که موفقیت در جهان امروز به طور آشکار به استفاده از
تکنولوژی وابسته است. یکی از زمینه های اعمال مدیریت تکنولوژی کـه مـستلزم این جامع نگری و دورنگری است، انتقال تکنولوژی
می باشد. بدین منظور در این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در صنعت نساجی، پرداخته شده است. در
این تحقیق عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی به چهار معیار کلی تقسیم شده است که عبارتند از: ویژگی های دارنده فناوری، ویژگی های
سیاست های مشترک دارنده و گیرنده فناوری، ویژگی های فناوری و ویژگی گیرنده فناوری. جامعه آماری را مدیران و خبرگان در صنعت
نساجی تشکیل داده اند. در این تحقیق، 30خبره انتخاب شده اند. مطالعه حاضر از لحاظ دسته بندی پژوهش های توصیفی، از نوع
پیمایشی به شمار می آید. بزار گردآوری این تحقیق پرسشنامه ای با چهار معیار و 25زیرمعیار بوده است. که با استفاده از روش فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی (
AHP) و روش ،TOPSISبه رتبه بندی متغیرها و راهکارها، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد گیرنده
فناوری ، ویژگی های فناوری، دارنده فناوری و سیاست های مشترک به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. بالاترین
الویت مربوط به هر زیرمعیار نیز به ترتیب، پتانسیل یادگیری، آشنائی با تکنولوژی و بازار، پیچیدگی فناوری، نشت دانش، بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Identification And Ranking Factors Affecting The Transfer Of Technology In The Textile Industry

نویسنده [English]

  • afsaneh mehrabi
General Manager of Textile and Clothing Industry
چکیده [English]

Today, technology is a major weapon for competition between companies. In today's world, success in is obviously dependent on the use of technology. One of the areas of technology management that requires this comprehensive and prospect is technology transfer. For this purpose, in this research, the identification and ranking of factors affecting the transfer of technology in the textile industry has been addressed. In this research, the factors affecting the transfer of technology are divided into four general criteria: the characteristics of the technology owner, the characteristics joint policies and technology for owner, the characteristics of technology and the characteristics of the receiver technology. The statistical population consisted of managers and experts in the textile industry. In this research, 30 experts have been selected. The present study is a survey based on the classification of descriptive research. Analytic Hierarchy Process Analysis (AHP) method and TOPSIS method have been used for ranking of variables and strategies. The results of the research showed that the technology receiver, the characteristics of technology, and joint policies and technology for owner were placed in first to fourth priorities The highest priority for each sub-criterion was, respectively: learning potential, familiarity with technology and market, the complexity of technology, and the dissemination of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • textile industry
  • hierarchical analysis
  • Technology Transfer
  • multi-criteria decision
m technology climate the Can :)2012 (.G .P ,Sampath 1.
 for Centre International :Geneva; forward way the on spectivesper :mechanism technology UNFCCC the of potential the izingReal :in; considerations and issues some :?promise its deliver
(35 Paper Issue ,Property Intellectual and Technology ,novationIn on Programme ICTSD (Development Sustainable and Trade
 16 :Volume ,foresight ,diffusion technology international of turestruc the Exploring .)2014 (.Yu-Hsin .Shih ,Chun-Hung. Huang 2.
2014 3, :Issue
.3 گودرزی، مهدی؛ خواجه نصیری، شهرام )1393(. انتخاب روش مناسب همکاری
فناوری برای تولید الکترود گرافیتی در ایران، مدیریت توسعه فناوری اطالعات، دوره
،1 شماره ،4 بهار ،1393 صفحه 131-160
 Technology International Enhancing .)2014 (.Shikha .Bhasin 4.
 an from Lessons Mitigation Change Climate for Cooperation
 1860-0441 ISSN Entwicklungspolitik für tutInsti Deutsches /Paper Discussion ,Study Case Electromobility
.5 انصاری رضا )1391(. همکاریهای فناورانه: مفاهیم کلیدی و عوامل موفقیت، رشــد
فناوری: بهار ،1391 دوره ،8 شماره 30؛ از صفحه 65 تا صفحه .71
.6 صبحیه، محمدحسین؛ جعفری نصر، محمد رضا؛ عزیزی، مجتبی )1393(. بررسی
چالشهای مدیریت همکاریهای فناورانه بینالمللی در صنعت پتروشیمی ایران
)مطالعه موردی: همکاری فناورانه در پروژه MTP)، مدیریت و منابع انســانی در
صنعت نفت، ،1389 دوره ،4 شماره ،13 صفحه 131-151
 .J ,Kalinga and .V .M ,Rosangela .L .C ,Wagner .J .V ,Milton 7.
 international of management Effective ,Junior Vieira Milton“
 textile Brazilian the from insights :projects transfer technology
 ,Management Technology Manufacturing of Journal” industry
2014. 69-99, .pp ,)1(25
 to key the Technology of Management) "2004(, Tarek Khalil 8.
 ,Santos .R Ana Laura ."creation wealth and competitiveness
 (2016) ,Brezet Han ,Goossens Richard ,Wauben .L.G.S Linda
 technology humanitarian in enablers and barriers Systemic"
 Chain Supply and Logistics Humanitarian of Journal ,"transfer
71 - .46pp 1, :Iss 6 .Vol ,Management
.9 حقی، محمد حسن، )1382(، انتقال تکنولوژی رو شها و مراحل، گزارش مرکز مطالعات
مدیریت و بهره وری
 transfer Technology “.M ,Greenwood .S ,Cicmil .M ,Saad 10.
2002 617-625, .pp 20, ,mentManage Project of Journal International” perspectives agementMan Project the furthering – countries developing in projects
 Differences Cultural Exploring ”.A ,Aoyama and .T .N ,Nguyen 11.
 Case the In Transfer Technology International Implementing in
 of Journal” Vietnam in Subsidiaries Manufacturing Japanese of
2013. 34, 13- .pp ,)1 (9 ,Research Management C