مروری بر روش های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

مسئله استتار قرن هاست که به وسیله حیوانات و انسان ها به منظور محافظت خود از دشمن و در واقع راهی برای جلوگیری از دیده شدن
هدف توسط مشاهده گر استفاده می شود. در مقاصد نظامی نیز برای تغییر شکل دادن نیروها و تجهیزات در برابر شناسایی دشمن از
استتار به عنوان فریب نظامی استفاده می شود. در زمان های قدیم تولید طرح های استتاری توسط هنرمندان و به طور دستی انجام می شد
که بسیار زمان بر و پر هزینه بود. امروزه با پیشرفت فناوری و اهمیت داشتن استتاری مناسب، استفاده از روش های پردازش تصویر نظیر
فیلترهای بهبود تصویر، فیلترهای تشخیص لبه، شکل شناسی ریاضی، استفاده از روش خوشه بندی
k-meansو نیز استفاده از فرکتال
سبب افزایش دقت و سرعت تولید این گونه طرح ها می شود. در این بررسی، پژوهش های انجام گرفته در زمینه تولید، ارزیابی و تشخیص
استتار با استفاده از روش های پردازش تصویر بررسی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review for Camouflage Pattern Designing, Evaluating and Breaking Methods

نویسندگان [English]

  • Mona Zeinalpour yazdy 1
  • Pedram Payvandy 2
1
2
چکیده [English]

Applied camouflage technique in order preventing of sight are used by animals and humans for centuries. In military application camouflage techniques are used for hiding armies and equipment against enemies detection. In the past designing camouflage pattern was done by painting artists which was so costly and time-consuming. However todays by promotion in machine vision techniques such as image processing, designing suitable camouflage pattern can be done by using it. Some of image processing methods which are used in camouflage subjects are image enhancement filters, edge detection filters, mathematical morphology, using k-means clustering as well as the use of fractal dimension. In this paper the studies related to designing, evaluation and detection of camouflage pattern are mentioned and reviewed.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camouflage pattern
  • image processing
  • Clustering
  • fractal
e .,K Dimitrovski and .,M Friskovec .,H Gabrijelicic 1.
-camou of shapes the defining for analysis image of use
شکل-22 نمودار جریان آزمایش بوت ]40[
2009. 26-28, ,keyTur ,Conference Textile World 2009 Autex ,pattern flage
2 گرجی کنــدی س،. امانی تهــران م،. ارزیابی کمی قابلیت اســتتار طرحهای
استتاری، فصلنامه پدافند غیرعامل، سال اول، شماره ،3 .1389
 based Thinning .,A Hejrandoost Abdi and .R Safabakhsh 3.
 Vision Machine ,design pattern camouflage multipurpose
2011. ,76-82,Zanjan ,)MVIP (Processing Image and
 Han and .,M Kim .,D Kang .,J Lee .,H Kim .,H Seo .,W Cho 4.
 for pattern pixel of generation time-Real :LED Camou .,K
 374, ,Springer ,Conference International HCI ,camouflage
2013. 699-703,
.5 گودرزی ا،. مختاری ج،. نوری، م،. اســتتار منســوج پنبــهای در ناحیه مرئی و
زیرقرمز نزدیک با اســتفاده از رنگزای خمی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 35ـ
،25 .1392
 .,E Obersztyn .,E Maklewska .,K Fortuniak .,A Bartczak 6.
 additional the as Camouflage .,G Redlich and .,M Olejnik
 .Wyr .Tech ,operations special during protection of form
2009. 15-22, 17, .,Włókie
 2015. November 20 itedvis Last ,com.AllCamouflage.www ,camouflage of Types 7.
/org.wikipedia.en://https ,methods camouflage of List 8.
2016. July visited Last ,methods camouflage of List/wiki
.9 شــفیعی س.م، امانی تهران م،. گرجی کندی س،. ارائه نرمافزار ارزیابیکننده
میزان کارایی طرحهای اســتتاری، مجله علوم و فناوریهای پدافند غیرعامل،
سال دوم، شماره ،3 .1390
 to key The :vision human of Psychophysics .,J Baumbach10.
2010. November ,ferenceCon Warfare Land ,design pattern camouflage improved
 blend to composition pattern and Colour .,J Baumbach 11.
 ,June 15-18 ,Sweden ,Stockholm ,)AIC (Couleur la de naleInternatio Association ,environment natural a into objects
2008.
 Personal and Textiles Military in Advances .,J Baumbach12.
2012 79-102, ,Woodhead ,Equipment
 .East .Text Fibers ,Design Pattern Camouflage for cedurePro a of Development .,H Gabrijelcic and .M Friskovec13.
2010 68-76, 18, .,Eur
1414گونزالس ر،. وودز ر،. ترجمه جعفرنژاد ع،. پردازش تصویر دیجیتال، انتشــارات
علوم رایانه، 1387
1515باغشــاهی ن،. پیونــدی پ،. توانایــی م.ع،. مروری بر روشهــای اندازهگیری
پارامترهای نخ با استفاده از پردازش تصویر، مجله علوم و فناوری نساجی، سال
چهارم، شماره ،4 ،44-31 .1393
 processing Image .,F qi-Tian and .,Q Lei .,H hua-Jiang16.
 ,Qingdao ,Graphics and Image on Conference ternationalIn th7 ,camouflage in morphology mathematical on based
2013. ,October 24 ,China
1717زارع نژاد ز،. پیوندی پ،. خوشــهبندی تصاویر پوشــاک با استفاده از پردازش
تصویر و الگوریتم means-K، مجله علوم و فناوری نساجی، سال سوم، شماره
،1 ،10-3 .1392
1818مزدک ز،. پیوندی پ،. علمدار یزدی ع.ا،. اســتخراج و طبقهبندی تصاویر طرح
سنگشور پوشاک جین با اســتفاده از الگوریتم خوشهبندی means-k، مجله
علوم و فناوری نساجی، سال دوم، شماره ،4 ،215-209 .1391
1919خوشهبندی فازی، ir.ac.aut.ceit.www، آخرین بازدید .19/2/1395
2020کریمپور ف،. ایزدان ح،. حسینی ع،. ارزیابی همانندسازی بافتار تصاویر به روش
روان فیزیکی، نشریه علوم و فناوری رنگ، سال ،8 شماره ،4 ،281-271 .1393
 New .,M Rahmati and .,M Tehran Amani .,S Kandi Gorji21.
 fcm perform to clusters initial proper obtaining for method
 100, ,Inst .Text .J ,clustering image colour for algorithm
2009. 237-244,
 clustering means-C Fuzzy .,N Zhang and .,Y Jin .,P Bian22.
 ,evaluation it and design pattern camouflage digital based
2010. ,December 3 ,China ,Beijing ,ingProcess Signal on ,Conference International th10 IEEE
 Han and .,S Kim .,J Park .,S.M Kim .,W Ahn .,J.W Cho23.
 camouflage for automatically patterns pixel Making .,H.K
 ,Interaction Computer-Human on Conference nationalInter ,background their from information color using–
2011. ,Berlin ,Springer
2424صفابخش ر،. عبدی آ،. تولید طرحهایی به منظور افزایش میزان پنهانشــدگی
اشیا در صحنههای بازیهای کامپیوتری، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده
نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.1390،
 .,Y Yi and .,Y.J Mu .,J .X JIANG .,Q.SH XUE .,Y Zhang25.
2013 157-161, 3, 9, .,Technol .Def .J ,ternpat camouflage digital of model mixing color spatial The
2626پیوندی پ،. درخشــن ج،. منتظری ز،. طراحی پارچههای استتاری با استفاده
از پردازش تصویر زمینه، پایاننامه کارشناســی ارشد، دانشکده هنر و معماری،
دانشگاه آزاد اسالمی یزد، .1393
 45, .,Ergon .Appl .J ,data movement eye using design flagecamou Evaluating .,H.Y Lee and .,Ch Chang .,J.Ch Lin27.
2014. 714-723, 3,
 US ,Rogers Glenn ,Guidebook Measurements Signature28.
2007. September ,Grounds Proving Aberdeen Army
 blend to composition pattern and Colour .,J Baumbach29.
2008. ,Stockholm ,)AIC (Conference Couleur la de naleInternatio Association ,environment natural a into objects
 87-99, 1, 3, ,Security .Defe .J ,analysis fractal using alsmateri textile on patterns camouflage of evaluation tativeQuanti .,D Sathyamoorthy and .,M Ghani Abd .,A Ramli30.
2012.
-Camou .,G Jing and .,H Richang .,C Guoying .,X Feng31.4. 169-175, 2, 21, .,Syst diaMultipe .J ,map saliency a using evaluation texture flage
 of Implementation .,N Patil and .,S Ramteke .,R Patil32.
 for parameters texture and similarity structure weighted
 3, ,(IJERT (.Technol .Res .Eng .J .Int ,texture camouflage
2014. 2242-2245,
 Computer and Engineering Electronic on Conference alInternation ,image camouflaged in methods detection jectob of Survey .,S Misra and .,A .Ch Dhawale .,K.S Singh33.
2013. 351-357, 4, ,procedia IERI ,Science
 camouflage visual for model A .,Y Yeshurun and .A Tankus34.
 139-149, 1811, .,Vis .Comput .Motivat .Biologi ,breaking
2000.
208- 3, 82, .,Und Image .Vis .Comput ,breaking ouflagecam visual based-Convexity .,Y Yeshurun and .A Tankus35.
2001. 237,
 camouflages Multiple .,N Bhajantri and .P Nagabhushan36.
 Computer in DOS ,canny and Occurrence-CO by breaking
2004. ,Conefrence Science
 camouflaged for Searching .,G Zelinsky and .M Neider37.
 visual on similarity background-target of Effects :targets
2006. 2217-2235, 14, 46, ,Oxford .Res .Vis .J ,search
 provides coloration Disruptive .,N Stobbe and .H Schaefer38.
 .Proc ,matching background of independent camouflage
2006. 2427-2432, 1600, 273, .,Sci .Biol
 issues factors human The :targets camouflaged of nationdiscrimi about us tell can textures fractal of criminationdis visual What .,B Tsou and .,D Cunningham .,V Billock39.
 99-112, ,Ashgate ,UK ,Farnham ,identification combat in
2008.
 Transfer and Training .,A Kramer and .,M Neider .,W Boot40.
 .Atten ,Targets Camouflaged for Search the in Training of
2009. 950-963, 71, .,Psychophys .Percept
 the on Study .,X Xu and .,P Zhang .,Q Fu .,Y Chen .,Y Pan41.
2011. 52-157, 5, .,Sci .Appl Modern .J ,ityconvex d3 on based method detection target c