طراحی نمایشگر لیف نوری در بافندگی حلقوی پودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس و عضو هیات علمی پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، پژوهشکده مواد و فناوری‏های پیشرفته در نساجی

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، پژوهشکده اپتیک، لیزر و فتونیک

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از فناوری لیف نوری و مهندسی بافت در بافندگی حلقوی پودی، منسوجی تولید شد که قابلیت به نمایش
درآوردن تصویری روی سطح آن وجود دارد. اتصال منبع نوری به لیف های 750
µ mپلی متیل متاکریلات موجود در بافت و ایجاد خراش
روی آن در نقاط شبکه ای بافت حلقوی پودی، موجب به وجود آمدن نقاط نورانی روی پارچه می شود که چینش با قاعده این نقاط روشن،
می تواند شکل تصویر را روی سطح بافت کامل کند. پارامترهایی نظیر گیج ماشین بافندگی، طرح بافت و طول حلقه بررسی و بهینه سازی
شد. برای دستیابی به وضوح زیاد نمایشگر، کیفیت مطلوب و روشنایی مناسب تصویر نهایی، عواملی همچون ثبات ابعادی بافت، تثبیت
لیف در بافت، نسبت رعنایی و شدت نور مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد، با نمره نخ 24/2متریک، طرح بافت دورو سیلندر هاف میلانو،
گیج های 7سوزن بر اینچ با طول حلقه 8/6
mmسوزن بر اینچ با طول حلقه 7 mmپارامترهای بهینه برای ایجاد درخشندگی، وضوح
زیاد، نسبت رعنایی یک و یکنواختی نقاط نورانی به دست می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of Optical Fiber Display in Weft Knitting

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Merati 1
چکیده [English]

In this research, a knitted fabric is designed and produced using optical fiber technology which is capable of showing a shape or image on its surface. With connecting the 750 micron polymethyl methacrylate optical fiber in the knitted fabric to the light source where the sheath of optical fibers are cut lightly, the bright spots are created on the surface of the knitted fabric. The defined arrangement of the bright spots can form an image on the surface of the fabric. The effective parameters such as the gauge of knitting machine, knit pattern and loop length are tested and optimized. To obtain a high resolution display, high quality and good brightness of the final image, factors such as durability, knit pattern, stability of the fiber in the knit, aspect ratio and the light intensity was considered. The results showed that with a yarn of 24/2 metric count, knit pattern of half-milano, gauge of 7 needle per inch with loop length of 8.6 mm and as same as 10 needles per inch loop with loop length of 7 mm are the optimal parameters for brightness, high resolution, aspect ratio of 1 and uniformity of bright spots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence textile
  • Optical fiber
  • Flexible display
  • Display textile
  • Weft knitting
 Flexible .,V Koncar and .,M.F Kelly .,L Meunier .,C Cochrane 1.
 .Text Fiber .J Indian ,Overview-I Part :clothing smart for display
2011. 422-428, 36, .,Res
 the on structure weave of Effect .,B Yang and .,B Huang .,J Wang 2.
 ,fabrics jacquard fiber optical polymer of properties emitting-side
2013. 1170-1180, 11, 83, .,J .Res .Text
 .,F Boismenu .,K Stoeffler .,K Schicker .,N Guo.,B Gauvream 3.
 .J ,textiles fiber bandgap photonic tunable-color and changingColor .,M Skorobogatiy and .,C Dubois .,R Wingfield.,A Ajji
2008. 15677-15693, 20, 16, ,Express Optics
 dynamic with fabric jacquard fiber optical polymeric of mentdevelop and Design .,Z Jin and .,B Huang .,B Yang .,J Wang 4.
2012. 967-974, 10, 82, .,J .Res .Text ,display pattern
 :displays flexible for Polymers .,S.C Ha and .,Y Kim .,C.M Choi 5.
 .Polym .Prog .J ,application device to selection material From
2008. 581-630, 33, .,Sci
 ,Woodhead .,ed nd2 ,Display Fiber Optical and Apparel nicationCommu 8: section-Photonics and Electronics Wearable .,X Tao 6.
2008.
 .,Res .Mater .Adv .J ,products textile into fibers optical of grationInte .,A Vilumsone and .,I Ziemele .,A Valishenskis .,I Parkova 7.
2011. 162-165, 122,
 plain of length Loop .,F Sluga and .,A Hladnik .,A Cuden-Pqvco 8.
 and Fibers .Eng .J ,elastane with structure knitted weft single
2013. 110-120, 8, ,Fabrics