منسوج پلی پروپیلن پوشش یافته با امولسیون لیپید- کربوکسی متیل سلولز- نانوذرات نقره به عنوان زخم پوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 تهران،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی نساجی

3 تهران،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی نساجی،کدپستی۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵

4 تهران - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی ایران، گروه میکروب شناسی،کدپستی۱۹۱۶۸۹۳۸۱۳

چکیده

زخم پوشی که محیط زخم را مرطوب نگه دارد، به زخم نچسبد و ضدمیکروب نیز باشد، زخم پوشی پیشرفته به شمار می آید. در این
پژوهش، هدف پوشش بستر پلی پروپیلن(
PP) برای دستیابی به خواص گفته شده است. نمونه های بی بافت PPبا امولسیون
(لیپید-کربوکسی متیل سلولوز-نانوذرات نقره) و امولسیون دارای دارو (موپیروسین، لیدوکائین و بتامتازون) پوشش دهی شدند. نمونه ها
با روش های طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (
FTI) بررسی شکل شناسی با میکروسکوپ الکترونی پویشی و پروژکتینا شناسایی
شدند. همچنین، خاصیت ضدمیکروبی، جذب و نگه داری آب آن ها نیز سنجیده شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی و پروژکتینا و
نتایج طیف سنجی
FTIRنشست امولسیون و امولسیون دارای دارو را روی بستر PPتأیید کرد، هر دو نمونه پوشش یافته ممانعت
صد درصدی رشد دو باکتری گرم منفی
E. coliو گرم مثبت S. aureusرا نشان دادند. نتایج حاصل از آزمون ها مربوط به جذب و
نگه داری آب حاکی از آن است که در نمونه پوشش یافته با امولسیون زمان جذب (۳۰
min) و نگه داری آب (۶۰min) نسبت به نمونه
بدون پوشش افزایش یافت. اما، نمونه دارای دارو تفاوت معناداری در دو فاکتور فوق با نمونه پوشش یافته با امولسیون نشان نداد. نتایج
نشان داد، پوشش دهی
PPبا این امولسیون ها در کنار خاصیت ذاتی PPیعنی عدم چسبندگی، آن را برای کاربردهای پزشکی و به ویژه
زخم پوشی بسیار مستعد می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Polypropylene non-woven coating with lipid / carboxymethyl cellulose / nanosilver nanomulsion for wound dressese application

نویسندگان [English]

  • Ramin Khajavi 1
  • Niloofar Rafizadeh Zaeem 2
  • Zeinab Assgharpour 3
  • Mohammad Karim Rahimi 4
1 Member of Faculty, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Deprtment of Textile Engineering, science and research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 1477893855, Tehran, Iran
3 Deprtment of Textile Engineering, science and research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 1477893855, Tehran, Iran
4 Department of Microbiology, Medical Sciences of Iran, Islamic Azad University, P.O. Box: 1916893813, Tehran,Iran
چکیده [English]

Advanced wound dresses are antimicrobial materials that can keep the wound surroundings moist and do not stick to wound. Therefore, in this research, the purpose is to coat a antimicrobial nanoemulsion on a polypropylene(PP) substrate to achieve the mentioned characteristics. non-woven samples of PP were coated with nanoemulsion (2g lipid, 0.3g carboxymethyl cellulose, 10 ml nanosilver) and drug containing nano emulsion (0.25g mupirocin, 0.25g lidocaine and 0.025g betamethasone). The specimens were characterized by infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy to examine morphological structure, projectina microscopy, antimicrobial tests, water absorption and water maintenance teste. Scanning electron microscopy and projector microscopy and FTIR spectroscopy results confirmed the subsidence of nanoemulsion (EL-CS) and drug containing nano emulsion in the PP substrate, both coated samples ( EL-CS and EL-CS+MLB) completely inhibited growth of both gram-negative (E-Coli) and positive ( S-Areus) bacterias. The results of water absorption and water maintenance experiments showed that EL-CS coated samples had more absorbtion time (30 min) and water storage (60 min) comparing to non wrapped samples, but the EL-CS+MLB specimen did not show a significant difference in the two above-mentioned factors comparing to EL-CS. the prepared nanoemulsions and wound dresses obtained from them can have acceptable properties from use in medical appliations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wound dresses
  • Carboxymethyle Cellulose
  • nano silver
  • Lipid