اثر فشار هوای جت و نوع نازل برداشت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های روتور- جت پنبه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشگاه امیرکبیر، دانشکده نساجی

3 عضو هیت علمی دانشگاه ازاد قایمشهر

4 دانشجوی دکتری

چکیده

برای بررسی اثر فشار هوای جت و نوع نازل برداشت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های روتور- جت پنبه ای، دو نوع نازل برداشت
صاف و چهارشیار انتخاب و پس از نصب نازل جت هوا روی ماشین ریسندگی چرخانه ای، فشار هوا در محدوده 0/2-1/2
barبا بازه
0/2تغییر داده شد. در نهایت، 12نمونه نخ روتور-جت و یک نمونه نخ چرخانه ای معمولی با نمره 20
texو با تاب در متر اسمی 943
تولید شد. سپس تغییرات نمره، تاب، پرز، مقاومت سایشی، نایکنواختی، استحکام و ازدیاد طول نخ ها بررسی شد. نتایج تمام آزمون ها
با نرم افزار
IBM SPSS Statistics 20تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج نشان می دهد، استفاده از نازل جت هوا سبب افزایش تاب در
متر، مقاومت سایشی و پرز نخ ها شده است، ولی در نایکنواختی نخ ها تغییری حاصل نشد. به طورکلی استفاده از نازل جت هوا با هر دو
نازل برداشت، سبب افزایش استحکام در مقایسه با نخ چرخانه ای شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Take-Up Nozzle and Air-Jet Pressure on the Physical and Mechanical Properties of Rotor-Jet Cotton Yarns

نویسندگان [English]

  • Saeed Shaikhzadeh Najar 1
  • alireza hoseinpour 3
  • behnaz khatir 4
1 Faculty Amirkabir University of Technology
2
3 Faculty Member IAU
4 PhD student
چکیده [English]

In this research, the effects of take-up nozzle and air-jet pressure on the physical and mechanical properties of rotor-jet cotton yarns were investigated. Two types of take up nozzle namely Soft, 4-grooved were used and an air-jet nozzle (90Z) was installed on a rotor spinning machine while air pressure was adjusted in the range of 0.2-1.2 (bar). Finally 12 samples of rotor-jet spun yarns and one sample of rotor spun yarn with linear density of 20 (Tex) and Nominal twist of 943 TPM were produced. The results were then statistically analyzed by IBM SPSS Statistics 20.
The results show that by using of air-jet nozzle in rotor spinning, twist, abrasion resistance, and hairiness of produced yarns were increased while yarn irregularity changes was in-significant compared to normal rotor yarn. However, by using of soft and 4-grooved nozzles, tensile strength of produced yarns especially at air pressure of 0.4 and 0.6 bar were increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Rotor Spinning"
  • "Air-Jet Nozzle"
  • "Take-up Nozzle"
  • "Air Pressure"
 .,T Jackowski and .,J Czekalski .,D Cyniak .,J.L Strumiłło 1.
 and -,compact -,ring using spun yarns cotton of Quality
 spinning selected of function a as machines spinning-rotor
2007. 15, .,Eur .East .Text .Fiber ,parameters process
 .Text ,jetring the with hairiness yarn Reducing :I part ningspin jetring of Studies .,Y How and .,M Miao .,X Wang 2.
1997. 253-258, 67, .,J .Res
 a with hairiness yarn Reducing .,L Chang and .X Wang 3.
 .,J .Res .Text ,spinning ring worsted in path yarn modified
2003. 327-332, 73,
.4 صفر جوهری م،. قره آغاجی ع.ا،. تکنولوژی ریســندگی چرخانهای، مرکز نشر
دانشگاه صنعتی امیر کبیر، .1379
.5 صفر جوهری م،. ریسندگی مدرن، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، .1388
.6 شیخزاده نجار س،. حسنی ح،. سیستمهای ریسندگی مدرن، .1386
 Bakhshi and .,S Najar Shaikhzadeh .,R.A Hoseinpour 7.
 .Text .J ,properties yarn spun jet-rotor cotton new on etersparam structural nozzle jet-air of effect The .,M Jooybari
2011. 595-603, .,Inst
 .,V Khoshbakhtian and .,E.S Etrati .,S Najar Shaikhzadeh 8.
 cotton on parameters nozzle jet-air up-take of effect The
2010. ,September 6-8 ,Republic Czech ,Liberec ,TEXSCIConference International th7 ,properties yarn spun-rotor
.9 نصــر اصفهانی ح،. کاربرد نازل هوا در سیســتم ریســندگی چرخانهای جهت
بررسی خواص فیزیکی نخهای تولید شده، پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی
نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، .1378
1010خطیر ب، .تاثیر نوع نازل برداشــت و فشار هوای جت بر روی خواص فیزیکی
و مکانیکی نخهای روتور-جت، پایاننامه کارشناســی ارشد، دانشکده مهندسی
نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، .1392