شبیه سازی عددی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری و پودی با بافت تافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی، قائم شهر، ایران

چکیده

رفتار نفوذپذیری هوا خاصیت مهمی است که اثر انکارناپذیری بر استفاده از پارچه با اهداف منسوجات فنی و پوشاک می گذارد. ساده ترین شیوه برای مطالعه، آزمایش پارچه در شرایط استاندارد با استفاده از تجهیزات مناسب طراحی شده به همین منظور است. اما شبیه سازی این خاصیت در تولید پارچه با مقدار مشخصی نفوذپذیری هوا مسئله ضروری است. از میان شیوه های مختلف، روش های عددی به دلیل حصول نتایج دقیق بیش از سایر شیوه ها مفید خواهد بود. بنابراین در این پژوهش، مدل ساده سه بعدی از زیر و رو رفتن نخ های تار و پود در پارچه با بافت ساده ترسیم و رفتار نفوذپذیری هوا از آن مطابق با شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شد. پارامترهای ساختاری پارچه، مورد نیاز برای ترسیم سلول بافت بر اساس معادله های Peirce محاسبه شد. مقایسه نتایج به دست آمده از مدل عددی و روش تجربی نشان داد، امکان شبیه سازی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری- پودی با روش عددی وجود دارد. همچنین، حداقل و حداکثر خطاهای پیش بینی عددی به ترتیب 3/41 و %20/92 بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Air Permeability in Plain Woven Fabrics

نویسندگان [English]

  • M. Keshe Farahani
  • A. R. Moghassem
  • S. Z. Gohari
Department of Textile Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Air permeability behavior is an important property with an indisputable influence on the application of fabric for technical purpose and clothing applications. The simple method to study air permeability is testing fabric sample under standard condition using the appropriate developed testing equipments. However, simulation of this property is obligatory in the production of woven textile with prescribed air permeability. Among various approaches, numerical methods are considered useful because of the accurate results obtained. For this reason, in this paper a three-dimensional simple model of warp and weft yarns interlacing was drawn and air permeability behavior of plain woven fabrics was simulated in accordance with the experimental conditions. Fabric constructional parameters required to draw a unit cell of the fabric were calculated using Peirce's structural model for plain woven fabric. Comparing the experimental results and data derived from numerical model showed that, it is possible to simulate air permeability in plain woven fabrics by numerical approach. In addition, minimum and maximum numerical prediction errors were 3.41% and 20.92%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • air permeability
  • plain woven fabric
  • Numerical methods
  • Peirce's equation