مروری بر روش های ساخت و خواص نانوالیاف توخالی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه گیلان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نساجی، رشت، ایران

چکیده

الکتروریسی روشی نوین و کارآمد برای تولید آسان الیافی است که دامنه قطری آنها در مقیاس نانوست. این روش از رایج ترین روش های تولید نانوالیاف به شکل های مختلف مانند نانوالیاف هسته- پوسته، توخالی و متخلخل است. از میان شکل های مختلف نانوالیاف تولید شده، نانوالیاف توخالی در مقایسه با نانوالیاف معمولی به دلیل مقدار سطح بیشتر (تقریبا دو برابر) کاربردهای بسیاری در حسگرها، پیل های خورشیدی، پیل های سوختی، کاتالیزورها و دارورسانی می توانند، داشته باشند. در این مقاله، روش های مختلف تولید نانوالیاف توخالی براساس روش الکتروریسی با ریسنده های تک سوزن، دوسوزن هم محور و کانالی هم محور مرور شده است. همچنین، تولید نانوالیاف توخالی رسانا در بخش نهایی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در ضمن، روش های متنوع مشخص سازی خواص که شامل شناسایی و طیف سنجی است، برای نانوالیاف تهیه شده به روش های مختلف دسته بندی شده است. افزون بر این، کاربردهای متنوع نانوالیاف توخالی تهیه شده در پژوهش های مختلف ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and Characterization of Hollow Nanofibers: A Review

نویسندگان [English]

  • E. Tajary Sarab
  • V. Mottaghitalab
Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Electrospinning is a novel and efficient method by which fibers with nanoscale diameters are produced in a simple and sophisticated manner. In fact, this technique is the most popular route for producing nanofibers in variety of profiles including core/shell, porous and hollow nanofibers. Amongst numerous profiles, the hollow nanofibers due to higher specific area compared to normal nanofiber have found extensive applications in different areas such as sensors, solar cells, fuel cells, catalysts and also drug delivery. The current paper attempts to present a comprehensive review on different approaches for producing hollow nanofibers based on electrospinning with no nozzle and equipped with one needle and coaxial needle. In the final part, a specific attention has been paid on conductive hollow nanofibers. Furthermore, the classified information regarding various characterization techniques including microscopy and spectroscopy is reported for detail investigation on hollow nanofiber. Diverse applications of hollow nanofiber based on appropriate studies are also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coaxial electrospinning
  • hollow nanofibers
  • core/shell nanofibers
  • conductive hollow nanofibers