روش های تحلیل عاملی و خوشه بندی K-Means برای استخراج متغیرهای مهم اندازه گیری و گروه بندی شکل بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران

چکیده

دسته بندی نمونه های مختلف اندامی انسان با استفاده از قواعد معنی دار به دست آمده از تحلیل داده های مربوط به بخش های مختلف بدن بسیار مهم و در بسیاری از علوم استفاده می شود. به کارگیری روش های داده کاوی روی این داده ها و استخراج قواعد معنی دار آن ها می تواند برای دسته بندی این نمونه های مختلف و در نهایت تعیین سامانه اندازه بندی پوشاک مفید واقع شود. نکته مهم در گروه بندی شکل بدن، شناخت تفاوت های بدن افراد و استخراج متغیرهای مهم طولی و عرضی بدن است که در نهایت نتایج به دست آمده از گروه بندی شکل بدن می تواند در اختیار طراحان و تولیدکنندگان پوشاک قرار گیرد. در پژوهش پیش رو، اندازه 10 نقطه از بدن 2002 نفر از جوانان ایرانی (پسران) در محدوده سنی 18 تا 30 سال برای تعیین شکل بدن آن ها مدنظر قرار گرفت. از روش تحلیل عاملی برای استخراج متغیرهای مهم و از خوشه بندی K-Means به منظور گروه بندی شکل بدن استفاده شد. در نهایت، شکل بدن افراد در چهار گروه دسته بندی شد که نتایج به دست آمده از این چهار گروه می تواند در اندازه بندی پوشاک مردانه مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factorial Analysis and K-Means Clustering Methods for Extraction of Human Body Size Parameters and Shape Groupings

نویسندگان [English]

  • R. Shamsaei
  • P. Payvandy
  • S. Fattahi
Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Classification of different types of human body by adoption of meaningful rules obtained from data analysis of different parts of the body is very important as it is applied in many scientific methods. Applying data mining techniques on the obtained data and extraction of their meaningful rules could be helpful for different types of classification and ultimate determination of the garment of sizing system. It is important to note that recognition of differences in human body shape groupings and extraction of significant dimensional body variability can be used by dress designers and clothing manufacturers. In this study 10 body parts of 2002 Iranian men of 18 to 30 years old were measured for their body shape determination. In this study, factor analysis was employed to extract important variables and K-means clustering for body shape grouping. The obtained data were categorized into four groups of men's clothing sizes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body shape
  • factor analysis method
  • K-means Clustering