پیش بینی رفتار خمش پارچه تاری- پودی با استفاده از مدل مکانیکی بر اساس نظریه خمش میله کشسان یک سر گیردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی، قائم شهر، ایران

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، رفتار خمش پارچه تاری- پودی ساده فقط با استفاده از مشخصات ساختاری و خواص نخ های سازنده آن پیش بینی شده است. مدلی مکانیکی بر اساس نظریه خمش میله های کشسان یک سر گیردار ارائه و طول خم شده از میله تحت وزن آن، برای تمام مقادیر از تغییرشکل محاسبه شد. در بخش تحلیل تجربی، نمونه های مختلف از پارچه آماده و بر اساس روش استاندارد برای تعیین طول، سختی و مدول خمشی آزمون شد. برای محاسبه سه پارامتر گفته شده بر اساس مدل پیشنهادی، ابتدا جنس، نمره، خواص کششی نخ های تار و پود و ضخامت پارچه معین شد. سپس با بهره گیری از معادله های Peirce، پارامترهای ساختار داخلی پارچه محاسبه شد. طول خمش نمونه های پارچه پس از محاسبه پارامترهای مورد نیاز، با استفاده از مدل طرح ریزی شده تا رسیدن به زاویه ◦41/5 در شرایط نظری تخمین زده شد. سپس، سختی و مدول خمشی نظری پارچه با استفاده از معادله های تجربی Peirce مجدداً محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، مدل ارائه شده به خوبی قابلیت پیش بینی رفتار خمشی پارچه را دارد و مقادیر کمترین و بیشترین خطا در محاسبه طول خمش در جهت تاری 9/85 و %20/23 و در جهت پودی به ترتیب 0/84 و %3/70 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of Bending Behavior of Woven Fabric Using a Mechanical Model Based on the Theory of Bending of Elastic Cantilever Beam

نویسندگان [English]

  • A. Arshi 1
  • A. R. Moghassem 1
  • S. Z. Gohari 2
1 Department of Textile Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The bending behavior of plain woven fabric has been predicted on the basis of its structural characteristics and constituent yarns properties. A mechanical model based on the theory of bending of elastic cantilever beam has been developed and bending length of the beam under its own weight has been calculated for all values of deformation. In testing analysis, different samples of plain woven fabrics were prepared. The samples were tested for bending length, bending rigidity and bending modulus using standard test methods. In order to calculate the bending parameters based on the proposed mechanical model, the count and tensile characteristics of warp and weft yarns and also fabric thicknesses were determined. Then the fabric constructional parameters were calculated using Peirce's structural model for plain woven fabric. Bending length of the fabrics with a deformation of 41.50° was predicted theoretically after calculating the required parameters using a developed model. Then, the theoretical bending rigidity and bending modulus were predicted using Peirce's equations in bending state. The results of the study show that, the proposed model is able to predict bending behavior of plain woven fabric with high degree of precision. It is concluded that, minimum and maximum errors in calculating bending length are 9.85% and 20.23% in warp direction and 0.84% and 3.70% in weft direction, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elastic cantilever beam
  • plain woven fabric
  • bending behavior of woven fabric
  • peirce model
  • bending length
  • bending rigidity