عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنعت ریسندگی- مطالعه موردی : استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، دانشکده مهندسی صنایع، کد پستی 3981838381

چکیده

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) از راه یکپارچه‌سازی فرایندهای کسب و کار برای سازمان‌ها مزایای زیادی از جمله افزایش بهره‌وری، بهبود مدیریت کیفیت و کاهش هزینه‌ها را به همراه دارد. با این حال اجرای ERP فرایندی هزینه‌بر و پیچیده است و در نتیجه بسیاری از طرح‌های اجرای ERP با شکست مواجهه می‌شوند. در این پژوهش، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اجرای موفق سامانه‌های ERP پس از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و متخصصان شناسایی به چهار گروه عوامل مدیریتی، عواملانسانی، عوامل فرایندی و عوامل مرتبط با فناوریدسته‌بندی شدند. سپس، برای تعیین مقدار اهمیت هر یک از عوامل مزبور و رتبه‌بندی شرکت‌های جامعه آماری از نظر مقدار آمادگی برای استقرار موفق ERP پرسش‌نامه‌هایی توزیع شد. عوامل شناسایی شده توسط خبرگان، به روش آنتروپی شانون وزن‌دهی و اهمیت هر یک از آنها معین شد. با توجه به وزن‌های به‌دست آمده برای هر یک از عوامل به کمک روش‌های TOPSIS (در نرم‌افزار EXCEL) و تخصیص خطی (در نرم افزار Lingo و جواب‌هایی از نوع Global Optimal)، شرکت‌ها از لحاظ مقدار آمادگی برای اجرای موفق سامانه‌های ERP رتبه‌بندی شده‌اند. به دلیل ناهمخوانی نتایج حاصل از دو روش مزبور، برای رسیدن به یک اجماع کلی از روش ادغامی میانگین حسابی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد، شرکت‌هایی که در آنها عوامل شناسایی شده، به‌ویژه بسترهای عوامل مدیریتی و انسانی مهیاتر باشد، آمادگی بیشتری برای اجرای موفق ERP دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influential Factors on Proper Implementation of Organizational Resource Programming in Spinning Industry: Case Study of Mazandaran Region

نویسندگان [English]

  • M. M. A. Tabarbaeei 1
  • A. R. Rashidi 2
  • M. H. Cheraghali 1
1 Young Researchers and Elite Club, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty of Industrial Engineering, Firoozkoh Branch, Islamic Azad University, Postal Code: 3981838381, Firoozkoh, Iran
چکیده [English]

The "enterprise resource planning" (ERP) and business process integration through organizations have many benefits, including increased productivity, improved quality and lower costs. However, ERP implementations are complex and expensive and the processes of ERP implementation projects often fail. In this research, the most influential elements, verified by appropriate publications and discussions with the experts, in breaking down of ERP systems has been categorized in four groups of: managerial, human resources, processing and technological factors. To determine the level of importance of each element and ranking of statistical companies, based on their readiness in implementing a successful ERP, some questionnairs were handed out. The identified elements, found by the experts, were evaluated through Shanon entropy technique to assess their degree of significance. According to the weight of every element, we ranked companies through TOPSIS technique (Excel software) and linear assignment (Lingo software and answers like Global optimal). Because of the incompatibility of some results of these two techniques, we used the combinatory mean arithmetic to reach unanimous consent. The results showed that the companies which were ready to implement ERP successfully were specifically fulfilled by their managerial and human resource preparedness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ERP
  • recognition
  • Success Factors
  • Implementation