بررسی جذب مواد رنگزای واکنش پذیر روی پارچه پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی و پوشاک، صندوق پستی 163

2 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه شیمی کاربردی، صندوق پستی 163

چکیده

از مشکلات متداول در رنگرزی کالاهای نساجی با مواد رنگزای واکنش پذیر، جذب و رمق کشی کم این گروه از رنگزاهاست. در این پژوهش، رفتار جذب رنگزاهای واکنش پذیر در رنگرزی پارچه پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان بررسی شده است. بدین منظور پارچه های پنبه ای ابتدا با اکسنده پتاسیم پریدات عمل آوری شده، سپس در محلول اسیدی کیتوسان آغشته سازی و در ادامه با دو نوع رنگزای واکنش پذیر دارای گروه های عاملی MCT و MCT/VS رنگرزی شدند. نتایج این آزمون ها نشان می دهد، استفاده از کیتوسان سبب نفوذ و تثبیت بیشتر و بهبود ثبات رنگزای واکنش پذیر روی پارچه مورد آزمون می شود. از این میان، نمونه های عمل آوری شده با کیتوسان و کاهش یافته به وسیله سدیم هیدروسولفیت از بیشترین مقدار رمق کشی و جذب برخوردار بوده اند. همچنین، به طورکلی پارچه های پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان در مقایسه با نمونه های عمل آوری نشده خواص ثباتی قابل قبولی دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، عمل آوری کالای پنبه ای با کیتوسان می تواند برای افزایش مقدار جذب رنگزاهای واکنش پذیر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Reactive Dye Adsorption by Chitosan-Treated Cotton Fabrics

نویسندگان [English]

  • P. Valipour 1
  • M Hashemi 2
  • M.R Toosi Jamali 2
  • E. Ekrami 1
1 Department of Textile and Apparel Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 163, Qaemshahr, Iran
2 Department of Applied Chemistry, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 163, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

One of the common problems encountered in dyeing textiles with reactive dyes is their weak adsorption and take up by the textiles. In this work, the adsorption behavior of reactive dyes on the cotton fabric treated with chitosan was investigated. Initially, the cotton fabrics were treated with potasium periodate as an oxidating agent; subsequently impregnated with chitosan and finally dyed with two reactive dyes, with MCT (Remazol deep RR gran) and MCT/VS (Remazol deep red RGB gran) mono- and bifunctional groups. The obtained results indicated that the chitosan treatment could increase the dye adsorption as well as its fixation to cellulose. The samples, treated with chitosan followed by reduction with potassium hydrosulphate, showed the best dye adsorption properties. Generally the fastness properties of chitosan-treated cotton fabrics were acceptable as compared to untreated samples. Based on the obtained results, treatment of cotton samples with chitosan can be used in order to increase the adsorption of reactive dyes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dye adsorbtion
  • Chitosan
  • cotton fabrics
  • reactive dye