اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع شعاعی الیاف در سطح مقطع عرضی نخ پنبه - پلی استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی، صندوق پستی 163

چکیده

مطالعه حاضر، برای ارزیابی اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع الیاف در سطح مقطع عرضی نخ انجام شده است. بدین منظور، 9 نمونه مختلف نخ رینگ متشکل از الیاف پلی استر و پنبه (50/50) با در نظر گرفتن تغییر در چیدمان بانکه الیاف ریسیده شد. پس از ریسندگی و رنگرزی، چند برش از هر نمونه نخ برای عکس برداری از سطح مقطع عرضی آن آماده شد. ابتدا توزیع شعاعی الیاف با بهره گیری از شاخص مهاجرت Hamilton و سپس استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نخ به عنوان پارامتر کیفی متأثر از جای گیری الیاف در سطح مقطع اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد، موقعیت استقرار فتیله الیاف پنبه و پلی استر بر توزیع لیف در نخ مؤثر است، به طوری که شاخص مهاجرت محاسبه شده برای نمونه های نخ و تعداد الیاف شمارش شده در لایه های مختلف فرضی با یکدیگر متفاوت اند. مقدار این ضریب از % 9 تا % 58 متغیر است. از سوی دیگر، به دلیل تغییر در مکان یابی الیاف، استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نمونه ها نیز دارای تفاوت معنی دار آماری است، به طوری که می توان نمونه نخ با بیشترین و کمترین استحکام را معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Sliver Feeding Position in a Drawing Frame on Radial Distribution of Fibers in Cross-Section of Cotton-Polyester Blended Yarn

نویسندگان [English]

  • A. R. Hoseinpour Kasgari
  • A. R. Moghassem
  • M. Soleimani Ashrafi
  • P. Valipour
Department of Textile Engineering, Qaemshar Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 163, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Nine different ring cotton-polyester blended yarns (50/50) were prepared to study the effects of sliver feeding position in drawing frame on fibers distribution in yarn cross-section and its properties. Different slices of each type of yarn were cut to take images of yarn cross-section after spinning and dying processes. First, the radial distribution of fibers in yarn cross-section was analyzed using Hamilton migration index. The strength and elongation-at-break of the samples were assessed as two parameters for possible changes affected by fibers positioning. The results showed that, cotton and polyester sliver feeding position in drawing frame did affect fiber distribution of the yarn cross-sectionally as the Hamilton migration index and fiber frequency distribution were different in the prepared yarns. Migration indexes were varied between 9% and 58% in the spun yarns. In addition, there were found meaningful differences between the strength and elongation-at-break of the yarns due to changes in fiber positioning mode which would help to obtain yarns with minimum and maximum strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blended yarn
  • fibers migration
  • yarn cross-section
  • fibers radial distribution
  • hamilton migration index