نوراکسایش پساب رنگینه‌های پراکنده با ساختارهای مختلف به کمک فرایند UV/H2O2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضوهیئت علمی

چکیده

فرایند UV/H2O2 در رنگبری پساب کارخانه‌های نساجی استفاده شده است. در این پژوهش، رنگ‌بری دو رنگینه پراکنده یکی با ساختار آزو (Red1, DR1) و دیگری با ساختار آنتراکینون (Blue56, DB56) با استفاده از فرایند اکسایش UV/H2O2 بررسی شد. برای به ‌دست ‌آوردن شرایط عملکرد بهینه و مؤثر در این روش اثر عوامل مؤثر شامل غلظت هیدروژن پراکسید، غلظت رنگزا، pH و نیز مقدار فاصله محلول رنگزا تا لامپ UV برسی شده است. همچنین، کارایی این روش برای حذف رنگینه‌های DR1 و DB56 با مصرف mL/L  ۳۴ هیدروژن پراکسید، برای غلظت mg/L ۱۰۰ رنگینه در پساب به ترتیب به مقدار ۵۸ و %۲۶ ارزیابی شد. نتایج تغییر pH در محلول‌ های رنگینه نشان داد، با افرایش قدرت اسیدی بازده رنگبری به‌ ویژه برای رنگینه DR1 افزایش می‌یابد. افزون بر این، با کاهش فاصله محلول رنگزا تا لامپ UV، مقدار رنگبری برای رنگینه DR1 با ساختار آزو به‌ طور محسوسی بهبود می‌یابد. نتایج آزمون‌ها نشان داد، روش نوراکسایش روشی نسبتاً مؤثر برای حذف رنگینه‌های پراکنده از پساب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Photo-oxidation of Disperse Dyes Wastewaters with Various Structures by UV/H2O2 Process

نویسندگان [English]

  • N. Hedayati 1
  • H. Najafi 1
  • Mohammad Khaje Mehrizi 1
  • S.M. Bidoki 2
1 Faculty of Engineering, Yazd University
2 Faculty of Engineering, Yazd University
چکیده [English]

UV/H2O2 process is used for removing colorants in wastewater treatment units in textile factories. In this research, decolorization of disperse dyes (an azo dye, Disperse Red 1 (DR1) and an anthraquinone dye, Disperse Blue 56 (DB56) by UV/H2O2 method was investigated. Efficiency and performance of this method were evaluated in different pH, hydrogen peroxide and colorant concentration and distance from UV lamp. According to the results, using 34 mmol/L H2O2 in 100 mg/L of each of the dye solutions of DR1 and DB56, the decolorizations yields were 58 and 26%, respectively. By lowering the pH of dye solutions it was found that dye removal was especially higher for DR1. Moreover, decolorization rate was significantly improved by the distance between the dye solutions and UV lamp especially for DR1 with azo structure. The experimental results revealed that the photo-oxidation technique is almost an effective method for removal of disperses dyes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UV/H2O2 oxidation process
  • Disperse dye
  • Decolorization
  • Effluent