دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، شهریور 1394 

مقاله پژوهشی

ارتباط میان ریزساختار و خواص کششی الیاف نایلون ۶کشیده شده در حالت گرم

صفحه 11-20

روح اله سمنانی رهبر؛ محمدعلی توانایی؛ محمدرضا محدث مجتهدی