بررسی و استخراج ترکیبات مؤثر در خواص شویندگی عصاره گیاه آنابازیس ستیفرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمت

2 مدیر گروه مرمت دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی کشاورزی

چکیده

آنابازیس ستیفرا گیاه بومی متعلق به بلوچستان است که به طور سنتی ساقه و برگ های آن برای شست وشوی پارچه استفاده می شود. در این پژوهش، با شناسایی ساپونین به عنوان ماده سطح فعال در ساقه و برگ های این گیاه ماده مؤثر برای شست وشو شناسایی شد. آزمون ها نشان داد، گیاه حاوی ترکیبات ساپونین، آلکالوئید و فنولی بوده و فاقد تانن و فلاونوئید است. برای بررسی بهترین روش عصاره گیری گیاه و روش بهینه استفاده از آن، گیاه با سه روش الکلی، آبی و سنتی عصاره گیری و بررسی شد. آزمون های مقدار کشش سطحی نشان داد، سه عصاره مختلف دارای غلظت بحرانی میسل (CMC) متفاوتی هستند، عصاره سنتی در غلظت  40mg/L و عصاره الکلی و آبی در غلظت 170mg/L به نقطه غلظت بحرانی میسل (CMC) رسیدند. همچنین، سه عصاره دارای قدرت کف کنندگی متفاوت بودند. در غلظت  15g/mLعصاره سنتی با ارتفاع کف  35mm بیشترین مقدار کف کنندگی و پس از آن عصاره آبی با ارتفاع  27mm و عصاره الکلی با ارتفاع کف  5mm قرار داشتند. نتایج آزمون ها نشان داد، عصاره گیری سنتی نسبت به دو عصاره دیگر دارای خواص بهتر و قدرت کف کنندگی بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Extraction of Effective Components in Washing Properties of Anabasis Setifera Plant Extract

نویسندگان [English]

  • Zobeideh Hosseinbar 1
  • hamidreza bakhshandehfard 2
  • Mohammad Reza Sabzalian 3
1 Faculty of Conservation, Art University of Isfahan
2 Head of Conservation Department
3 Faculty of Agriculter Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Anabasis Setifera is a native plant of Balochestan-Iran that was used for washing textiles traditionally. In this work, the identification of saponins as a surfactant/detergent in the stems and leaves of this plant was studied. The experiments showed the presence of saponins, alkaloids and phenolic compounds and the absence of tannins and flavonoids in the extracts. Three different methods were used for extraction of active materials from this plant and their physical-chemical properties were compared with each others. The results showed that the yield of extraction was different and as a result, their surface tension properties, and critical micelle concentrations (CMCs) varied. The CMC value of the extracted compounds by traditional method (~33 mg/L) was much lower than those of the corresponding compounds extracted by water or alcohol extractions (~166 mg/L). The extracted compounds with the traditional method had the best properties considering the CMC value and foamability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anabasis setifera
  • Govamich
  • Foaming power
  • Saponin
  • CMC