دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، آذر 1394 

مقاله پژوهشی

طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک

صفحه 3-8

سمیرا عاصی حداد؛ ملیحه شاکری؛ دکتر محمدصالح احمدی


منسوجات با ضریب پواسون منفی

صفحه 19-27

عسل السادات لولاکی؛ مهندس محسن شنبه


مقاله پژوهشی

تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی

صفحه 29-33

فاطمه اقبالی؛ مهدیه اسلامی؛ محمدعلی توانایی؛ مهدی صفی؛ امیر مسعود اعرابی؛ پدرام پیوندی