دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، اسفند 1394، صفحه 1-88 

مقاله مروری

مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

صفحه 43-66

پدرام پیوندی؛ وجیهه مظفری شمسی