مقاله بخش صنعت - اتری شدن سطحی پارچه پنبه ای با انرژی مایکروویو برای افزایش جذب رطوبت

نویسنده

مرکز تحقیقات توسعه و کیفیت سازمان اتکا، تهران، ایران

چکیده

جذب رطوبت پارچه یکی از مهم ترین عوامل برای میزان راحتی است. پارچه باید این قابلیت را داشته باشد تا رطوبت حاصل از تعرق را جذب و به محیط منتقل کند. در این پژوهش از واکنش اتری شدن با انرژی مایکروویو برای افزایش جذب رطوبت پارجه پنبه ای استفاده شد. طی این واکنش گروه های کربوکسیلیک اسید جایگزین گروه های هیدروکسیل پنبه می شوند. از آنجا که گروه های کربوکسیلیک اسید قابلیت ایجاد پیوند هیدروژنی با دو مولکول آب را دارند، نسبت به گروه های هیدروکسیل که تنها با یک مولکول آب پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند، جذب رطوبت و آب بیشتری از خود نشان می دهد. طی عملیات اصلاح پارچه پنبه ای از انرژی مایکروویو با توان  885W به مدت  6min استفاده شد. اصلاح پارچه به این روش باعث افزایش % 48 جذب رطوبت و % 43 جذب آب شده است. مدل ارائه شده در مقاله نشان می دهد، زمان اشباع پارچه اصلاح شده به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین، زاویه تماس بین قطره و پارچه از 140به 30درجه کاهش پیدا کرد. در نهایت برای بررسی تشکیل پیوند شیمیایی بین مونوکلرواستیک اسید و سلولوز از طیف سنجی زیر قرمز استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surface Etherification of Cotton Fabric for Enhanced Water Absorption Using Microwave Energy

نویسنده [English]

  • Ahmad Hivechi
چکیده [English]

Water sorption is one of the most important properties affecting the comfort in clothing. Fabric should be able to absorb sweat from skin and transfer it to the outer surface. In this research, cotton fabric was treated with monochloro acetic acid by microwave irradiation (885 W for 6 min). In this method, hydroxyl functional groups were replaced by carboxyl functional groups and hydrophilicity of the cotton fabric was improved. Infrared spectroscopy (IR) was performed to detect chemical etherification bonding between cellulose and monochloro acetic acid. The results showed that the vapor and water sorption of treated fabrics increased by 48% and 43%, respectively. The proposed model shows that the saturation time is increased significantly for the treated fabrics. The contact angle of water on treated fabric decreased to about 30°.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cotton
  • microwave energy
  • etherification
  • vapor sorption