دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1394 

مقاله مروری

مروری بر تولید، خواص و کاربردهای الیاف پلی لاکتیک اسید

صفحه 11-17

فرنازالسادات فتاحی؛ اکبر خدامی؛ حسین ایزدان


عوامل موثر در خرید پوشاک

صفحه 37-42

افسانه ولی پوری؛ هاجر پورکاظمیان