بررسی ارتباط بین تخلخل وب نانوالیاف و قابلیت آن در محافظت در برابر تابش فرابنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد / دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تپژوهش های انجام شده نشان داده است، تعیین تخلخل لایه نانولیفی، بهترین روش برای ارزیابی انتقال پرتوی فرابنفش از لایه های بی بافت نانولیفی سفید و رنگرزی نشده است و ساختار شیمیایی الیاف در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در این پژوهش، رابطه میان تخلخل وب نانوالیاف و مقدار محافظت ایجاد شده در برابر تابش فرابنفش مطالعه شد. بدین منظور، لایه های بی بافت نانو لیفی با مقدار تخلخل متفاوت از محلول های دی متیل فرمامید حاوی مقادیر مختلف پلی آکریلونیتریل (11و%15وزنی) در سرعت های متفاوت درام جمع کننده تهیه شدند. سپس، مقدار تخلخل نمونه های الکتروریسی شده به کمک آزمون اندازه گیری مقدار نفوذپذیری هوا معین شد. مقدار محافظت ایجاد شده به وسیله هر وب در برابر تابش فرابنفش با بررسی مقدار تخریب رنگینه آبی متیلن که با همان وب محافظت می شد، برآورد شد. نتایج و شواهد در این پژوهش حاکی از آن است که با افزایش سرعت درام، تخلخل افزایش می یابد و در پی افزایش تخلخل، محافظت بیشتری در برابر تابش فرابنفش ایجاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Relation between Nanofiber Mat Porosity and Its UV Protection

چکیده [English]

The researches have shown that the nanofibrous mat porosity determination is the best way to evaluate the Ultraviolet (UV) transmission of white and non-dyed nanofibrous mats, and the fibers chemical structure is of secondary importance. There are different parameters affecting the porosity of nanofiber mat. The main aim of this study is to investigate the relation between the nanofibrous mat porosity and the UV-protection (shielding) capability of the mats. For this purpose, the nanofibrous mats with different porosity were produced by electrospinning polyacrylonitrile solutions (11 and 15 wt% in dimethylformamide) on drum collector at various speeds. The porosity of electrospun samples was measured by the air permeability test. Moreover, their UV-protection capability was determined by measuring the degradation of methylene blue dye solution protected by each mat sample under UV irradiation. The results showed that the nanofibrous mat with higher porosity and therefore higher UV-protection can be obtained by increasing the drum speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofibers
  • Electrospinning
  • Nanofiber Mat Porosity
  • Speed of the drum collector
  • UV-protection