خواص کالای پلی استری تکمیل شده با نانو ذرات ZnO در محیط قلیایی هیدروکسید کلسیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی

2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

در این پژوهش، دو فرایند پیش قلیا و هم زمان قلیا در آبکافت کالای پلی استری و در پی آن جذب نانو ذرات روی اکسید بررسی شده است. در فرایند پیش قلیا ابتدا پارچه پلی استر قلیایی شده و سپس نانو ذرات روی اکسید در غلظت های مختلف بر آن اعمال و در هم زمان قلیا هر دو فرایند قلیایی کردن و جذب نانو ذرات هم زمان انجام شد. میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM)، طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (ATR/FTIR) و تجزیه جذب اتمی به ترتیب برای بررسی شکل شناسی سطح، تغییرات ساختار شیمیایی و اندازه گیری مقدار یون فلز روی استفاده شد. اثر خود تمیز شوندگی با رنگرزی رنگزای آبی متیلن و مجاورت در برابر نور خورشید بررسی شد. زمان جذب قطره آب، طول خمش و خواص ضد باکتری مطابق آزمون های استاندارد بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل از SEMدر اثر اعمال قلیا، منافذ کوچکی بر سطح الیاف ایجاد شد که مکان مناسبی برای جذب نانو ذرات ZnO است. نتایج طیف سنجی ATR/FTIRنشان داد، در اثر اعمال قلیا گروه های هیدروکسیل و کربوکسیل در زنجیر پلی استری ایجاد می شود، بنابراین بعضی از نانو ذرات ZnOبا این گروه ها به زنجیر پلی استری متصل می شوند. در بررسی نتایج جذب اتمی مشخص شد، با افزایش غلظت نانو ذرات ZnOو استفاده از روش پیش قلیا، یون فلز روی بیشتری جذب پلی استر شده و در پی آن مقدار خود تمیز شوندگی، زمان جذب قطره آب، طول خمش و خاصیت ضدباکتری افزایش می یابد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، در فرایند پیش قلیا نانو ذرات ZnOبه مقدار بیشتری نسبت به فرایند هم زمان قلیا جذب پلی استر می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zinc oxide nano particles treated polyester fabric in calcium hydroxide media

چکیده [English]

In this research, polyester fabrics were treated by calcium hydroxide alkaline solutions in the presence of ZnO nano particles. The fabrics were treated at different concentrations of ZnO nano colloidal solutions (1,2, 5 and 10% owf). The scanning electron microscope (SEM) and FTIR/ATR spectroscopy were used for investigation of surface morphology and chemical structure of polyester fabrics. The treated polyester fabrics were dyed with methylene blue and were exposed to sunlight to determine self-cleaning effect. The reflectance values of the dyed fabrics were measured by spectrophotometer (D65/10°). The atomic absorption spectroscopy was carried out to determine the Zn ions content on polyester fabrics. Wetting time and bending length were obtained according to the standard test methods. Antimicrobial properties of the treated fabrics were tested with two kinds of bacteria (Escherichia coli and Staphylococcus aurous) according to AATCC 100 standard test method. The results showed that the absorption of ZnO nanoparticles on pretreated polyester fabrics was higher than that on the samples treated in alakine solutions containing ZnO nano particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polyester
  • Zinc oxideو nano particles
  • Alkaline
  • antibacterial
  • Self-cleaning