ارتباط میان ریزساختار و خواص کششی الیاف نایلون ۶کشیده شده در حالت گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی نساجی و چرم،

2 دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

در این پژوهش، الیاف نایلون 6با نسبت کشش کلی ثابت (4/63)زیر کشش گرم یک، دو و سه مرحله ای قرار گرفتند. برای بررسی ارتباط میان ساختار و خواص کششی از طیف سنجی زیرقرمز، پراش پرتو ،Xگرماسنجی پویشی تفاضلی و ضریب شکست مضاعف استفاده شد. نتایج نشان داد، طی کشش فاز بلوری گاما به آلفا تبدیل می شود. با اجرای کشش سه مرحله ای، در مقایسه با کشش یک و دو مرحله ای در نسبت کشش ثابت، مدول اولیه به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. براساس نتایج حاصل می توان گفت، امکان بررسی خواص کششی الیاف کشیده شده در سه مرحله فقط با ساختار بلوری و آرایش یافتگی میسر نیست و به ویژه برای توجیه رفتار مدول اولیه و جمع شدگی، بررسی پارامتر ساختاری کسر مولکول های گره خورده بین لیفچه ای ضروری است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tensile Properties-Microstructure Correlations in the Hot-Drawn Nylon 6 Fiber

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Semnani Rahbar 1
  • Mohammad Ali Tavanaie 2
  • Mohammad Reza Mohaddes Mojtahedi 3
1 Department of Textile and Leather, Faculty of Chemical and Petrochemical, Standard Research Institute (SRI)
2 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, University of Yazd
3 Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In the present work, nylon 6 fibers were hot-drawn with different number of drawing steps with a fixed total draw ratio of 4.63. FTIR spectroscopy, wide-angle x-ray diffraction, differential scanning calorimetry and birefringence measurements were used to explain the relationship between structure and tensile properties of the drawn fibers. The results show that gamma crystalline phase converts to alpha crystalline phase upon the drawing process. For three-stage drawn fibers, a higher initial modulus is achieved as compared to single and two-stage drawn fibers. The tensile properties (e.g. initial modulus) and shrinkage behavior of three-stage drawn fibers cannot be simply explained only with the crystalline structure and orientation. For understanding the relation, the interfibrillar taut-tie molecules fraction should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nylon 6 fiber
  • multi-stage drawing
  • tensile properties
  • interfibrillar taut-tie molecules
  • Microstructure