دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1400، صفحه 1-124 
مطالعه خواص سلولز باکتریایی حاوی دندریمر ، مواد گیاهی و شیمیایی

صفحه 109-126

ریحانه آذرمی؛ علی اشجاران؛ شیرین نوربخش؛ اعظم طالبیان