بررسی کیفیت نخ پشمی رنگرزی شده با رنگزای روناس و اسپرک در حضور مرکبات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرش دانشکد ههنرهای کاربردی دانشگاه هنر

2 گروه آموزشی فر ش دانشگاه هنر

چکیده

الیاف طبیعی پشم که برای تولید نخ پرز قالی به کار می‌روند دارای بوی نامطبوعی هستند که برای کاربر احساس ناخوشایند ایجاد می‌نمایند. دانشمندان در تحقیقات زیادی استفاده از ترکیبات شیمیایی مختلف را برای رفع بوی نامطبوع مورد توجه قرار داده‌اند. با در نظر گرفتن اثرات مخرب و نامطلوبی که رنگزاها و ترکیبات شیمیایی در طبیعت به جا می‌گذارند، بهره گیری از منابع جدید و طبیعی به خصوص منابعی که زیست تخریب پذیری مناسب‌تری دارند، در چند دهه اخیر مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته و از اهمیت بالایی برخوردار است. پوست مرکبات حاوی موادی چون روغن‌های طبیعی ترکیبات لینالول، مواد معطر، رنگزاهای کاروتنوئید و آنتراکینون هستند که می‌تواند برای بهبود رنگرزی گیاهی استفاده شود. هدف از این پژوهش مطالعه‌ی تاثیر پسماند مرکبات در کیفیت رنگرزی گیاهی نخ پشمی با روناس و اسپرک بود. ویژگی رنگرزی نمونه‌ها با اندازه‌گیری پارامترهای رنگی L* a* b* و جذب رنگزا K/S و ثبات‌های شست و شویی، لکه گذاری و نوری نمونه‌ها انجام شد. همچنین زیر دست نمونه‌های رنگرزی شده و معطر بودن آن‌ها به صورت کیفی اندازه‌گیری و مطالعه شدند. نتایج نشان داد کیفیت رنگی نخ‌های پشمی رنگرزی شده در حضور پوست مرکبات تا حدودی بهبود می‌یابد. طیف سنجی فرو سرخ و فرابنفش تغییر میزان جذب ناشی از حضور پوست مرکبات را نشان داد. همچنین استفاده از پوست پرتقال و لیمو منجر به بهبود بوی نامطبوع طبیعی الیاف پشم و زیر دست آن شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Quality of Woolen Yarns Dyed with Madder and Weld in the Presence of Citrus

نویسندگان [English]

  • zahra ahmadi 1
  • samira sohrabi 2
1 Carpet Group Applied Art Faculty Art University
2 Carpet group, Art University
چکیده [English]

The natural fibers of wool as a pile yarn in the hand-woven carpet have an unpleasant odor that makes the user feel uncomfortable. In many researches, scientists have paid attention to the use of different chemical compounds to eliminate unpleasant odors. Synthetic dyes and co-agents have destructive and adverse effects on nature, the use of new and natural resources, especially those that are more biodegradable, has received much attention in the last few decades for scientists around the world and is of great importance. Citrus peels contain substances such as natural oils, linalool compounds, aromatic substances, carotenoids, and anthraquinone dyes, which can be used to improve vegetable dyeing. The aim of this research was to study the efficiency of citrus waste to improve the quality of natural dyeing of woolen yarn with madder and weld. The dyeing characteristics of the samples were studied by measuring the color parameters L* a* b* and K/S dye absorption and the washing, staining, and light fastnesses of the samples. Also, dyed samples' hardness and their odor were qualitatively measured and studied. The results showed that the color quality of dyed woolen yarns was enhanced to some extent in the presence of citrus peel. dyeing fastness in the presence of citrus was improved. Infrared and ultraviolet spectroscopy showed a change in the amount of absorption affected by the presence of citrus peel components in the dyeing bath. The use of orange and lemon peel also improved the natural unpleasant natural odor of wool fibers and their hardness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Industry Waste
  • Citrus
  • Orange Peel
  • Deodorizing Effect
  • Natural Dyeing
1- هندی­نژاد ر. ، مقایسه روش­های مختلف استخراج عصاره و اسانس روغنی پوست پرتقال و تأثیر آن­ها در پایدار سازی روغن آفتابگردان، پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 1394.
2-رهنما ف. ، استخراج ترکیبات فلاونوئیدی از گزنه به روش آب زیر بحرانی و بررسی خواص آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد شیمی (گرایش بیوتکنولوژی)، دانشگاه نوشیروانی بابل، 1395.
3-ک. جایمند، م. رضایی، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، شماره انتشار(9)، 269، 1380.
https://fa.tr2tr.wiki/wiki/Citrus-4 مشاهده شده در اردیبهشت 1401
-5(http://sanatghaza.com/، مشاهده شده در آذر 1400)
6-Guimarães, R., Barros, L., Barreira, J. C. M., Sousa, M. J., Carvalho, A. M., & Ferreira, I. C. F. R. (2010). Targeting excessive free radicals with peels and juices of citrus fruits: Grapefruit, lemon, lime and orange. Journal of Food and Chemical Toxicology, 48: 99-106.
7-Berka-Zougali, B., Besombes, C., Allaf, T., & Allaf, K. (2014). Extraction of Essential Oils and Volatile Molecules. In Instant Controlled Pressure Drop (DIC) in Food Processing (pp. 97-126). Springer New York.
8-Carlos A. Ledesma-Escobar, María Dolores Luque de Castro, Towards a comprehensive exploitation of citrus, Trends in Food Science & Technology, Vol. 39(1),  September 2014.
10-Li K. ,  Ding Q.,  Zhang H., Eco-friendly dyeing of cotton fabric using natural dye from orange peel, Journal of the Textile Institute, Volume 113, - Issue 3, 2022
11-شاهپوری.م، بصام.ج،(1390)، رنگرزی نخ پشمی با پسماند گل محمدی حاصل از گلاب گیری و مقایسه آن با رنگزای پوست انار، نشریه گلجام، دوره 7، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 61-74
12-Ahmadi Z., Gholami Houjeghan F., Evaluation of color sensitivity to dyeing parameters in natural dyeing with anthocyanin, j. of Textile and Polymer, June 2017, Vol. 5, No.2
13-Gholami Houjeghan F., Ahmadi Z., Fastness and Dyeing Properties of woolen yarn dyed by sunflower seed huls, 13th ATC, Deakin University Australia, 3-6 Nov. 2015
14-مجد آبادی.ا، طالبیان.ا، (1397)، رنگرزی نخ پشمی با رنگزای استخراج شده از کلم قرمز، کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
15-Sentthil Kumar C.S., Dhinakaran M., Extraction and Application of Natural Dyes from Orange Peel and Lemon Peel on Cotton Fabrics, IRJET., Vol.4 Issue: 05, 237-238, 2017.
16-حجی خراسانی م. ، باقری نجف آباد م. و رحیمی کشکولی ی.، ،اسانس گیری از پوست پرتقال با استفاده از روش تقطیر با آب و بخار آب، 20th International Congress on Food Technology ، Tehran،1390.
17-Hosni, K., Zahed, N., Chrif, R., Abid, I., Medfei, W., Kallel, M., Brahim, N. B., & Sebei, H. Composition of peel essential oils from four selected Tunisian Citrus species: Evidence for the genotypic influence. Journal of Food Chemistry, Vol.123, 1098-1104, 2010.
18-Kusumawati N.,  Santoso A.,  Wijiastuti A.,  Muslim S., Extraction, Optimization, and Dyeing Standardization using Fresh Orange Citrus Peel on Cotton Fabrics, International J. on Advanced Science Engineering and Information Technology, Vol. 10(3), 1278,  2020.
19-Baaka N., Mahfoudhi A., Mhenni M.F., Orange peels waste as a low cost cotton natural dye, Mor. J. Chem., Vol.5, No.2, 259-265, (2017).
20-Hou X, Chen X, Cheng Y, Xu H, Chen L, Yang Y. Dyeing and UV-protection properties of water extracts from orange peel. Journal of Cleaner Production. Vol.52, 410-419, 2013.
21-Ebuy WeredeS. Anuradha JabasinghHundessa D. DemsashN. Jaya & Gebreyohannes GebrehiwotEco-friendly cotton fabric dyeing using a green, sustainable natural dye from Gunda Gundo (Citrus sinensis) orange peels, Biomass Conversion and Biorefinery, Vol.10, 45-52,   2021.
23-Lee A. R. , Hong J., Yang Y. A. , Yi E., Dyeing Properties and Antimicrobial Activity of Silk Fabric with Extract of Unripe Citrus Unshiu Fruits,  Fibers and Polymers, Vol. 11(7), 982-988, 2010,
24-Kihoon K., Haegong K.  , Hyuna L., Research on the dyeability and functional property of citrus peel extract as a natural dye, The Research Journal of the Costume Culture, Vol. 22 Issue 3, 431-439, 2014
25-Tayyab N. Ashraf A., Rashidi J., Sayed Abbas Y., Rehman M., Ahmad F. , Awais W., Dyeing and colour fastness of natural dye from Citrus aurantium on Lyocell fabric, industria textile,  vol. 71, No., 4350-356,  2020.
26-زهرا احمدی، تاثیر دندانه های گیاهی در رنگرزی نخ پشمی با روناس و اسپرک، علوم و فناوری رنگ، شماره 2، 58-41، 1399.
27-احمدی ز.، صفی م. ، دهش ن. ، تحلیل رنگ سنجی قالی عمواوغلی با هدف شناسایی اجزای رنگی فرمولاسیون، علوم و فناوری نساجی، دوره جدید، شماره 9 ،شماره پیاپی 29، صفحه 58-49 ،(1399)
29-Lee Y. H.,  Lee S. G., Hwang E. K., Dyeing properties and deodorizing/antibacterial performance of cotton/silk/wool fabrics dyed with myrrh (Commiphora myrrha) extract, textile research journal, Vol.5, 2016.
30-Hwang E. K.,  Lee Y. H.,  Kim H. D., Dyeing, fastness, and deodorizing properties of cotton, silk, and wool fabrics dyed with gardenia, coffee sludge, Cassia tora. L., and pomegranate extracts, Fibers and Polymers, Vol. 9(3), 334-340, January 2008.