شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی معیارهای عملکرد بازاریابی در صنعت مد و پوشاک با استفاده از روش کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد،ایران

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد،ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی معیارهای عملکرد بازاریابی در صنعت مد و پوشاک است. روش این تحقیق توسعه‌ای است که به صورت کیفی و با استفاده از روش کیو انجام گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش ۸ نفر از فعالین اقتصادی در صنعت مد و پوشاک هستند که به صورت هدفمند انتخاب شده و پس از نظر سنجی از خبرگان در قالب یک پرسشنامه متشکل از ۵۴ کارت و یک پاسخ نامه (نمودار کیو) میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر معیار عملکرد مشخص نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم افزار SPSS win22 انجام شده و تحلیل توزیع چنین آشکار ساخت که دو الگوی ذهنی متمایز درخصوص عملکرد بازاریابی در صنعت مد و پوشاک در بین مشارکت کنندگان وجود دارد که در مجموع ۳۷/۵۸ درصد از واریانس کل را تبیین می کند. این دو الگوی ذهنی با توجه به اولویت نظرات خبرگان، «معیارهای بیرونی عملکرد بازاریابی» با توجه به ضریب بالاتر شاخص های رضایت مشتری، وفاداری مشتری و کیفیت محصول متناسب با نیازهای مشتریان و «معیارهای درونی عملکرد بازاریابی » با توجه به اولویت بیشتر اختصاص یافته به سه عامل مهارت‌های کارمند، انگیزه کارمند و سرمایه فکری نام گرفتند. نظر به ضرورت ارتقای عملکرد شرکت های فعال در این صنعت در دنیای فرارقابتی امروز و لزوم یکپارچگی در سیستم های ارزیابی عملکرد، نتایج تحقیق حاضر می تواند به تبیین پارادایم فکری خبرگان این صنعت و در نتیجه رشد و بالندگی آن کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying, categorizing and ranking marketing performance criteria in the fashion and clothing industry using Q methodology

نویسندگان [English]

  • shahrouz ahmadi 1
  • Shahnaz Nayebzadeh 2
  • Seyed Hassan Hatami Nasab 3
1 PhD student, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Professor, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Associate Professor, Business Management Department, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify, categorize and rank marketing performance criteria in the fashion and clothing industry. The research method is developed qualitatively using Q methodology. The participants in this research were eight economic practitioners in the fashion and clothing industry directly related to the subject of the research. The discourse space of the current research was formed from various sources. Having evaluated and summarized the discourse space, 54 expressions were selected as the examples of Q expressions following a survey of the experts' views. The collected information from the Q sorting was analyzed by the Q factor analysis method. The distribution analysis showed that two distinct mental patterns could be identified among the participants in this research, which explained 58.37% of the total variance. These two mental patterns were termed as "external criteria" and "internal criteria" according to the priority given by the experts. The importance and prioritization of the identified factors was determined based on the mental patterns. The group of experts who gave the highest priority to the three factors of customer satisfaction, customer loyalty, and product quality according to customer needs was identified as the experts who believed in external criteria. And another group of experts who gave the priority to the three factors of employee skills, employee motivation and intellectual capital was identified as experts who believed in internal criteria. Finally, solutions for using these factors were proposed as being effective in improving the company performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing performance
  • Fashion and clothing industry
  • Q methodology
  • Marketing
  • customer satisfaction
[1] Liang, X., Guoxin, L., Hao Zh., Eimear, N., Fadong, Ch., Firm performance and marketing analytics in the Chinese context: A contingency model, J. of Business Research., 141, 589-599, 2022
 
 [2] حاجی حیدری، ن.، کیماسی، م.، عمویی، ع.، توسعه چارچوبی جامع برای ارزیابی عملکرد بازاریابی با استفاده از رویکرد فراترکیب: مطالعه‌‏ای در صنعت بانکداری ایران. فصلنامه مدیریت بازرگانی, 6(2), 271-290، 1393
[3] Arnett, D. B., Wittmann, C. M., Improving marketing success: The role of tacit knowledge exchange between sales and marketing. Journal of Business Research, 67(3), 324–331, 2014
[4] Najafi-Tavani, S., Najafi-Tavani, Z., Naudé, P., Oghazi, P. and Zeynaloo, E., How collaborative innovation networks affect new product performance: Product innovation capability, process innovation capability, and absorptive capacity, j. Industrial Marketing Management, 73, 193-205, 2018
[5] Da Gama, A. P., An expanded model of marketing performance Marketing Intelligence & Planning, 29 (7): 643-66, 2011
[6] Ambler, T., Kokkinaki, F., Puntoni, S., Assessing marketing performance: Reasons for metrics selection, J. Marketing Management, 20 (3/4), 475-498, 2004
[7] Ryan, D., Jones, C., Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation, London: Kogan Page, 2009
[8] Gao, Y., Measuring Marketing Performance: A Review and a Framework, The Marketing Review, 10(1), pp.25-40, 2010
[9] Asmerom A., Determinants of behavioural intentions in the audit market, International Journal of Quality and Service Sciences, 2018
[10] Petersen, J.A., McAlister, L., Reibstein, D.J., Winer, R.S., Kumar, V. and Atkinson, G., Choosing the Right Metrics to Maximize a Profitability and Shareholder Value, J. Retailing, 85(1), 95-111, 2009
[11] صفری، ع.، قره باشلونی، ر.، بررسی رابطه بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری (مطالعه موردی: شرکت­های فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال)، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی، (۴)۶، ۸۲۶-۸۰۹، 1393
[12] میرکزاده، ع.، بهرامی، م.، راهبرد بازار جاویژه (کلید بازاریابی کارآفرینانه پایدار در بخش کشاورزی).  مقاله علمی، ۱۸ (33)، ۳۴-۲۸، 1390
[13] برومند، ا.، بررسی نقش واسط رفتار بازاریابی کارآفرینانه در تأثیر تفکر کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: صنایع کوچک شهرستان مشهد). پایان نامه کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1392
[14] Hsu, T., Market Share as a Performance Measure: A Conceptual Framework, Management and Business Research, (21), 24–34, 2022
[15] Alqahtani, N., Can, U., Sengun, Y., Entrepreneurial marketing and firm performance: scale development, validation, and empirical test, Journal of Strategic Marketing, DOI: 10.1080/0965254X. .2059773, 2022
[16] Sampaio, C. H., Simões, C., Perin, M. G., Almeida, A., Marketing metrics: Insights from Brazilian managers, Industrial Marketing Management, 40(1), 8–16, 2011
[17] Clark, B. H., Marketing Performance Measures: History and Interrelationships, J. Marketing Management, 15:8, 711-732, 2010
[18] فرهاد، ف.، عامری, م. ح.،کاشف, م.، تاثیر عوامل مدیریتی و محیطی بر عملکرد بازاریابی لیگ برتر والیبال. پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی.1401.
 doi: 10.22084/smms.2022.24270.2865
[19] ولی پور, پ.، سیاری, م.،. بررسی تاثیر عنوان برند، آگاهی برند، نگرش برند، شهرت برند روی عملکرد برند در صنایع پوشاک (مورد مطالعه برند ال‌سی‌من)، مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 9(1)، 31-38، 1399
[20] - محمدی, و.، اکرامی, ا.، محمدی, ح.، مرادحسینی, م.، شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست.، مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 9(1)، 21-29، 1399
[21] Alalwan , A. A., Mobile food ordering apps: An empirical study of the factors affecting customer e-satisfaction and continued intention to reuse,  International J. Information Management , 50,  28–44. 2020
[22] Bandyopadhyay, S., Wolfe, J., Kini, R., A Critical Review of Online Affiliate Models. J. Academy of Business and Economics, 9(4), 141-147, 2009
[23] Da Gama, A P., Marketing performance: aligning people, processes, and results, Journal of Business Strategy, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print, 2022
[24] Morgan, N., Jayachandran, S., Hulland, J., Kumar, B., Katsikeas, C., Somosi, A., Marketing Performance Assessment and Accountability: Process and Outcomes. International Journal of Research in Marketing,10. 10-16, 2021
[25] عسکریان, ف.، آقایی, ن.، ضیایی, ا.، اثر برندگرایی و بازارگرایی سبز بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه‌های ورزشی شهرداری تهران، پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, 13(4), 213-226، 1400
[26] کاظم پور دهکا, پ.، بررسی تاثیر عملکرد بازاریابی بر جذب مشتری­های آژانس­های گردشگردی با نقش میانجی اخلاق حرفه­ای کارکنان (آژانس­های مسافرتی شهر رشت،  مجله گردشگری و اوقات فراغت، 6، 12، 1401
[27] ­ حمیدپور, م.، شاهرودی, ک.، زنده دل, م.، شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت عملکرد بازاریابی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوائی ایران (اقتصادی درحمل و نقل هوایی و فرودگاهی)، فصلنامه مهندسی حمل و نقل doi: 10.22119/jte.2022.322630.2579، 1401
[28] ملکی مین باش رزگاه, م., شعبانی, ع.، بررسی تأثیر استراتژی کسب‌وکار، بخشندگی و پویایی محیطی بر عملکرد بازاریابی؛ تبیین نقش ممیزی بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدکننده دارویی). نشریه علمی راهبردهای بازرگانی, 14(9)، 45-56، 1399
[29] عبدالمنافی, س.، باغبانی آرانی, ا.، مقصودی گنجه, ی.، پورعیسی, م.، مکرمی, م.، شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی صنعت شیلات در شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستایی در راستای توسعه روستا، مجله راهبردهای توسعه روستایی, 7(4)، 41-52، 1399
[30] فتحیان ب.، محمد, اوجی, م. ح.، عوامل مؤثر بر سنجش عملکرد بازاریابی وابسته برخط در صنعت گردشگری. مجله مطالعات مدیریت گردشگری, 15(51)، 253-279، 1399
[31] عسکری, س.، شیرخدایی, م.، علیقلی, م.، شیرخدایی, م.، بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان. مجله تحقیقات بازاریابی نوین, 3(3)، 107-118، 1392
[32] شافعی، ر.،  ارائه مدلی ساختار یافته از سنجه­های ارزیابی عملکرد مدیریت بازاریابی در شرکت­های تولیدی صنعتی: مطالعه­ای در شرکت­های مواد غذایی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۷(۲۵): ۱۳۷-۱۶۰، 1391
[33] نیک­رفتار، ط.، روش کیو و کاربرد آن در یک مطالعه موردی، تهران: انتشارات نگاه دانش، 1391
[34] Steelman, T.A., Maguire, L.A., Understanding Participant Perspective: Q Methodology in National Forest Management, Denvor: University of Colorado, 2007
[35] Jo, K. H., AN, G. J. Doorenbos, A. Z., (2012). Attitudes of Korean adults towards human dignity: AQ methodology approach, J. Nursing Science, 9(1), 101-111, 2012
[36] خوشگویان فرد، ع. ر.، روش­شناسی کیو، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما، 1386
[37] دانایی فرد، ح.، حسینی، ی.، شیخها، ر.، روش شناسی کیو، شالوده­های نظری و چارچوب انجام پژوهش، تهران: انتشارات صفار، 1392
[38] Tielen, M., Q-methodology to identify young adult renal transplant recipients at risk for nonadherence. Transplantation, 85 (5),, 690-700, 2008
[39] Akhtar-Danesh, N., Baumann, A., Cordingley, L., (2008). Q- Methodology in Nursing Research,  j. nursing research, 30 (6), 759, 2008
[40] Brown, S. R., The History and Principles of Q Methodology inPsychology and the Social Sciences, Red at the British Psychological Society Symposium on, A Quest for a Science of Subjectivity: The Lifework of William Stephenson, University of London, 1996
[41] صالحی, س.، صنایعی, ع.، سماک نژاد, ن.، بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم.، مجله تحقیقات بازاریابی نوین, 9(2)، 109-128، 1398
[42] Farris, Paul W., Neil, T., Bendle-Phillip, E. David, J., Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance. Upper Saddle River 2016,
[43] جعفری, م.، رضایی, ف.، مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد صنعت بانکداری ایران، مجله کاوش‌های مدیریت بازرگانی, 8(16)، 79-98، 1395
[44] محمودی، ا.، انواری، ا.، ملکی، ر.، بررسی تاثیرحافظه سازمانی بر قابلیت­های بازاریابی استراتژیک با نقش میانجی دولت الکترونیک مورد مطالعه ادارات و مدیریت­های شرکت توزیع برق اهواز، پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین­المللی ایده­های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، 1396
[45] هادیان فر, ر.، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی و عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، مجله چشم­انداز حسابداری و مدیریت, 3(32)، 1-9، 1399
[46] Davis, B., Grewal, D., & Hamilton, S., The Future of Marketing Analytics and Public Policy. Journal of Public Policy & Marketing, 40(4), 447–452, 2017
[47] Farris, P., Reibstein, D., Joshi, Y., Marketing costs and prices: An expanded view. In P. Farris & M. Moore (Eds.), The Profit Impact of Marketing Strategy Project: Retrospect and Prospects. 124-152, 2006
[48] Bolton, R. N., Linking Marketing to Financial Performance and Firm Value. J. Marketing, 68(4), 73–75, 2004
[49] Powell, P.T., Schmenner, R.W., Economics and operations management: towards a theory of endogenous production speed. Manage. Decis. Econ., 23, 331-342, 2002
[50] Ambler, T., Kokkinaki, F., Putoni, S., Assessing Marketing Performance: Reasons for Metrics Selection. J. Marketing Management, 20(3/4), 475-498, 2004
[51] Farris, Paul W., Neil, T., Bendle-Phillip, E., David, J., Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance, Upper Saddle River, 2016
|52] نایب زاده، ش.، معین الدین، م.، قیصری، ز.، بررسی مقایسه­ای رابطه بازارگرایی توسعه یافته (EMO) با ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و نرخ بازده دارایی­ها (ROA) در شرکت­های تولیدی، مدیریت بازاریابی، 6(12)، 113-133، 1392
[53] Barwise, P., Farley, J., The State of Interactive Marketing in Seven Countries: Interactive Marketing Comes of Age, J. Interactive Marketing. 19. 67 - 80, 2014
[54] Luo, X., Donthu, N., Marketing’s Credibility: A Longitudinal Investigation of Marketing Communication Productivity and Shareholder Value, J. Marketing, 70(4), 70–91, 2006
[55] Kokkinaki, F., Marketing Performance Assessment: An Exploratory Investigation into Current Practice and the Role of Firm Orientation. In: Report No. 99-114, 2006
[56] Greenberg, P., CRM at the Speed of Light. Berkeley, CA: Osborne/McGraw-Hill, 2011
[57] Lenskold, J., Marketing ROI: playing to win, Marketing Management, 11(3), 30–34, 2013
[58] Ambler, T.,Vakratsas, D., How advertising works: What do we really know? Journal of Marketing, 63(1), 26–43, 1999
[59] جبارزاده، م.، بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم­گیری خرید محصول توسط مشتری (مطالعه موردی: گوشی تلفن همراه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده صنایع و مدیریت، 1394
[60] مومنی، م. ر.، فعال قیومی، ع.، تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS، تهران: انتشارات کتاب نو، 1386
[61] سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، ا.، روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه، 1376
[62] هومن، ح.، ع.، راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت، 1395
[63] Schultz, Don E , Tannenbaum, S., Lauterborn, R., The New Marketing Paradigm: Integrated Marketing Communications, Illinois: NTC Business Books, 2013
[64] Lenskold, J., Marketing ROI: playing to win. Marketing Management, 11(3), 30–34, 2013
[65] Rosenwald, M., Reputations at stake, companies try to alter word of mouth on- line, Washington Post. Retrieved March 31, 2004
[66] Stone, R., The Scope of IMF Conditionality International Organization, 62, 4, 589– 620, 2001
[67] O’Sullivan, D., Abela, A.V., Marketing Performance Measurement Ability and Firm Performance”. Journal of Marketing, 71(2), pp.79-93, 2017
[68] Liu, X., Shin, H., and Burns, A. C., Examining the impact of luxury brand’s social media marketing on customer engagement: Using big data analytics and natural language processing. J. Bus. Res. 125, 815–826, 2014
[69] Bradley, F., Meyer, R., & Gao, Y., Use of supplier-customer relationships by SMEs to enter foreign markets. Industrial Marketing Management, 35(6), 652–665, 2007
[70] Schultz, D., Evolving marketing and marketing communicationinto the twenty-first century in Iacobucci, D. & Calder, B. (eds) Kellogon Inngrated Marketing, New Jersey: Wiley, 2003
[71] Lovett, M. J., & MacDonald, J. B., How Does Financial Performance Affect Marketing? Studying the Marketing-Finance Relationship From a Dynamic Perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(4), 476–485, 2005