نقش ارتباطات بین نسلی (فرزند - والدین) بر ارزش ویژه برند در خرید پوشاک در سطوح مختلف درگیری ذهنی موقعیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار، مدیریت کارآفرینی کسب و کار، گروه مدیریت و حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش تجارت الکترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران.

چکیده

تفاوت بین نسلی به معنای وجود اختلاف نظرهای مهم میان دو نسل والدین و فرزندان در جنبه های مختلف زندگی است، لذا هدف این تحقیق بررسی نقش ارتباطات بین نسلی (فرزند - والدین) بر ارزش ویژه برند در خرید پوشاک در سطوح مختلف درگیری موقعیتی می‎باشد. پژوهش حاضر، از نظر زمان انجام پژوهش، مقطعی؛ از نظر نتایج پژوهش، کاربردی؛ از نظر فرآیند اجرای پژوهش، ترکیبی؛ از نظر هدف پژوهش، توصیفی-پیمایشی (و از نوع مطالعه موردی) و از نظر منطق اجرای پژوهش، استقرایی است. بدین منظور پرسش نامه ای بر اساس کار تحقیقاتی کای و همکاران(2015)، هانگ و کای (2015) و زایکوفسکی(1985) جهت گردآوری اطلاعات در بین اعضای خانواده ها(ارتباط های چهارگانه: مادر – دختر، مادر – پسر، پدر – دختر و پدر – پسر) کلان شهر تهران در 22 منطقه به صورت خوشه بندی مرحله‌ای توزیع گردید و 384 پرسش نامه قابل تحلیل جمع آوری شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ارتباطات والدین با فرزندان در بازاریابی پوشاک بر میزان ارزش ادراک شده یک برند تأثیرگذار می باشد، از این رو، درک درگیری ذهنی مصرف کننده و ارتباطات بین نسلی بین والد و فرزند در هنگام خرید اهمیت ویژه ای برای کسانی که به طراحی، تولید و فروش محصولات مصرف کنندگان می پردازند دارد و با استفاده از آن می‎توانند استراتژی های و تاکتیک های تبلیغاتی جدیدی مطرح کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Intergenerational Communication (Child-Parent) On Brand Equity in Clothing Purchase at Different Levels of Situational Involvement

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taghipourian 1
  • Elham Fazeli Veisari 2
  • Maryam Aghajan 3
1 Assistant Professor of Business managment, Department of Management, Chalous branch, University Azad Eslami, Chalus, Iran
2 Assistant Professor of Business Entrepreneurship Management, Department of Management and Accounting, Tonkabon Branch, University Azad Eslami, Tonkabon, Iran
3 Master of Business Administration - Electronic Commerce, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Intergenerational differences mean that there are significant differences between the two generations of parents and children in different aspects of life. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of intergenerational communication (child-parent) on brand equity in clothing purchase at different levels of situational involvement. The present study, in terms of research time, is cross-sectional; In terms of research results, applied; In terms of the research process, a combination; In terms of the purpose of the research, it is descriptive-survey (and of the case study type) and in terms of the logic of the research, it is inductive. . For this purpose, a questionnaire based on the research work of Cai and Associates (2015), Hang and Cai (2015) and Zaichkowsky (1985) was carried out to collect information among the members of the family (quadratic connection) : mother- daughter, mother-son, father- daughter, father- son, in Tehran's metropolitan in 22 regions was staging clustering sampling and 384 questionnaires were analyzed. The results of structural equation modeling were analyzed using Smart PLS software. The results show that parenting relationships with children in clothing marketing affect the perceived value of a brand, Hence, understanding mental involvement of and intergenerational communication between parents and children at purchasing has a special importance for those who design, produce and sell consumer products, and using it, they can propose new advertising strategies and tactics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intergenerational
  • Situational Involvement
  • Attitudes of children
  • Agreement on values
  • perceived quality
1-Laroche, M., Habibi,M. R., Richard,M., & Sankaranarayanan, R, The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty. Computers in Human Behavior, 28, 1755–1767, 2015.
2-Bakhriddinovna, O. F, The role of ethnic and national values in the formation of intergenerational relations in social psychology. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 96-99, 2022.
3-Essiz, O., & Mandrik, C, Intergenerational influence on sustainable consumer attitudes and behaviors: Roles of family communication and peer influence in environmental consumer socialization. Psychology & Marketing, 39(1), 5-26, 2022.
4-Barrie, C. K., Bartkowski, J. P., & Haverda, T, The digital divide among parents and their emerging adult children: Intergenerational accounts of technologically assisted family communication. Social Sciences, 8(3), 83, 2019.
5-آزادی، ر.، یوسفی، ب.، عیدی، ح.، اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (مطالعه موردی، برندهای ورزشی معتبر ایرانی موجود در بازار کشور)، فصلنامه پژوهش در ورزش دانشگاهی، مقاله 3، دوره 3، شماره 8، صفحه 53-73، 1394.
6-صبوری، ح.، تفاوت بین نسلی در خانواده، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دهم، شماره چهل و دوم، صفحه 1-13، 1393.
7-Chaudhuri, A., and Holbrook, M. B, The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty. Journal of Marketing, Vol. 65(2), PP 81–93, 2011.
8-حیدرزاده، ک.، تقی پوریان، م.ج.، نوع شناسی درگیری ذهنی مصرف کننده و مدل های اندازه گیری آن، بررسی بازرگانی، شماره 53- خرداد و تیر 1391.
9-Atilgan, E., Aksoy, S., & Akinci, S, Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing Intelligence & Planning, 23(3), 237-248. http://dx.doi.org/10.1108/02634500510597283, 2005.
10-Woods Barr, A. L., Miller, E., Smith, J. L., Cummings, S. M., & Schafer, E. J, # EveryGenerationMatters: Intergenerational Perceptions of Infant Feeding Information and Communication among African American Women. Breastfeeding Medicine, 16(2), 131-139, 2021.
11-وظیفه دوست، ح.، معماریان، ش.، رابطه اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و  وفاداری بیمه گذاران در بیمه های عمر، پژوهشنامه بیمه.29(1):151-127، 1393.
12-طباطبائی هنزائی، م.، کاظمی ح. ر.، فلاح، ح.، تأثیر هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستبافت (مورد مطالعه: شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان). علوم و فناوری نساجی و پوشاک،  9(2), 41-481399.
13-Heidarzadeh H.K , Taghipouryan M. J, Attitudes toward Counterfeit Products and Generation Differentia. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(9): 1147-1154, 2012.
14-PHAN, C. X., LE, L. V., DUONG, D., & PHAN, T. C, The Impact of Corporate Social Responsibility on Brand Image: A Case Study in Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 423-431, 2021.
15-آزادارمکی، ت.، مدرنیته ایرانی: پارادایمهای روشنفکری در ایران، انتشارات اجتماع، 1380.
16-زارع شاه آبادی، ا.، طاهر، م.، مطالعه ی بین نسلی الگوی مصرف کالاهای فرهنگی در بین دختران و مادران شهر یزد. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق 16(61 (189-231،1392.
17-Halfmann, A., Meier, A., & Reinecke, L, Too much or too little messaging? Situational determinants of guilt about mobile messaging. Journal of Computer-Mediated Communication, 26(2), 72-90, 2021.
18-Vazifehdust H, Taghipouryan M. J., Ahmadian A. F, Y Generation, Combination Generation and Perceptions Differentials from Brand Components in Iranian Chain Restaurants. European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X Vol.60 No.1 (2011), pp. 86-94, 2011.
19-Nguyen-Viet, B, The impact of green marketing mix elements on green customer based brand equity in an emerging market. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 2022.
20-Husain, R., Ahmad, A., & Khan, B. M, The impact of brand equity, status consumption, and brand trust on purchase intention of luxury brands. Cogent Business & Management, 9(1), 2034234, 2022.
21-روحانی، ف.، تأثیر درگیری ذهنی مصرف کننده در فرایند خرید و انتخاب محصول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1390.
22-حیدرزاده، ک.، نوروزی، ع.، بررسی پیچیدگی ذهنی خرید بر شناخت محصولات فایده باور و محصولات لذت جویانه در فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان، پژوهش های مدیریت، شماره 87، صص. 55 -19، 1389.
23-موون، ج.، مینور ،م.، رفتار مصرف کننده، ترجمه عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی، انتشارت اتحاد-جهان نو، چاپ اول، پاییز 1386.
24-Cai, Yuanyuan, Zhao, Guangzhi and He, Jiaxun, Influences of two modes of intergenerational communication on brand equity, Journal of Business Research, Vol 68, PP 553–560, 2015.
25-Vazifehdust H, Taghipouryan M. J., Ahmadian A. F, Y Generation, Combination Generation and Perceptions Differentials from Brand Components in Iranian Chain Restaurants. European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X Vol.60 No.1 (2011), pp. 86-94, 2011.
26-Lesmana, R., Widodo, A. S., & Sunardi, N, The Formation of Customer Loyalty From Brand Awareness and Perceived Quality through Brand Equity of Xiaomi Smartphone Users in South Tangerang. Jurnal Pemasaran Kompetitif, 4(1), 1-12, 2020.
27SITUMORANG, T. P., INDRIANI, F., SIMATUPANG, R. A., & SOESANTO, H, Brand Positioning and Repurchase Intention: The Effect of Attitude Toward Green Brand. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 491-499, 2021.
28-Essiz, O., & Mandrik, C, Intergenerational influence on sustainable consumer attitudes and behaviors: Roles of family communication and peer influence in environmental consumer socialization. Psychology & Marketing, 39(1), 5-26, 2022.
29-Childers, T. L. & Rao, A.R, The influence of familial and peer-based references groups on consumer decisions. Journal of Consumer Research, 19(2), 198–211, 1992.
30-موون ، ج. س.، مینور، م. س.، رفتار مصرف کننده: عوامل درونی و بیرونی، ترجمه عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی، چاپ دوم، تهران، انتشارات اتحاد جهان نو، 1388.
31-VIZANO, N. A., KHAMALUDIN, K., & FAHLEVI, M, The Effect of Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food: A Case Study in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 441-453, 2021.
32-SITUMORANG, T. P., INDRIANI, F., SIMATUPANG, R. A., & SOESANTO, H, Brand Positioning and Repurchase Intention: The Effect of Attitude Toward Green Brand. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 491-499, 2021.
33-Zaichkowsky,  J,  “Measuring  the  involvement  c onstruct”,  Journal  of  Consumer  Research,  12 (3), pp. 341-352, 1985.
34Tam, W. W. S., Poon, S. N., Mahendran, R., Kua, E. H., & Wu, X. V, Impacts of COVID-19 and partial lockdown on family functioning, intergenerational communication and associated psychosocial factors among young adults in Singapore. BMC psychiatry, 21(1), 1-11, 2021.
35-کنجکاو منفرد، ا.، حاتمی نسب، س، ح.، رئیسی، ه.، حدادیان، ز.، بررسی تاثیر گروه همسالان بر رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی. علوم و فناوری نساجی و پوشاک, 10(1), 33-42.1400.
36-طباطبائی هنزائی, سید محمود, کاظمی, حمیدرضا, فلاح, حامد. (1399). تأثیر هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستبافت (مورد مطالعه: شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان). علوم و فناوری نساجی و پوشاک, 9(2), 41-48..